Xung Đột Lợi Ích Trong Tiếng Anh / 2023 / Top 14 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 11/2022 # Top View | Nhatngukohi.edu.vn

Xung Đột Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023

Đừng gây ra xung đột khi mà lẽ ra chẳng có vấn đề gì tồn tại.

Let us not build strife where none should exist.

OpenSubtitles2018.v3

“Là tín hữu của Giáo Hội, chúng ta đang tham gia vào một cuộc xung đột mãnh liệt.

“As members of the Church, we are engaged in a mighty conflict.

LDS

Khi còn nhỏ, tôi nhớ những xung đột nổ ra.

When I was younger, I remember conflicts breaking out.

ted2019

Xung đột Mỹ: Một lịch sử về cuộc đại loạn tại Hoa Kỳ.

The American Conflict: A History of the Great Rebellion in the United States.

WikiMatrix

Những triết lý mà được nhiều người rất tin tưởng thường xung đột với nhau.

Philosophies which are deeply held often conflict with each other.

LDS

Đặc biệt là nó đòi hỏi các cuộc xung đột hay lấn chiếm, dằn vặt tinh thần.

Especially in situations involving conflict or aggression.

OpenSubtitles2018.v3

Cuối cùng tia lửa đó phát ra, khởi đầu một cuộc xung đột kéo dài 30 năm.

When that spark finally came, it started a conflict that lasted for the next 30 years.

jw2019

Xung đột về chủng tộc tại Nam Phi, Sri Lanka và những nước khác.

There are ethnic conflicts in South Africa, Sri Lanka, and other countries.

jw2019

Xung đột đã trở thành không thể tránh khỏi.

The conflict had become inevitable.

WikiMatrix

Tôi đã dối gạt 2 người, rồi làm 2 người xung đột nhau.

I lied to you both, and now there is conflict between you.

OpenSubtitles2018.v3

Xung đột với Osage trong thập niên 1750 đã khiến cho Wichita trở nên xa hơn về phía nam.

Conflict with the Osage in the 1750s drove the Wichita further south.

WikiMatrix

Nhưng tại sao lại có sự xung đột như thế?

But why did such a confrontation ever occur?

jw2019

Tuy nhiên, sự phân chia không đồng đều dẫn đến xung đột giữa Vienna và Berlin.

However, this new division became a source of conflict between Vienna and Berlin.

WikiMatrix

Để giúp trấn áp sự xung đột và các cuộc nổi dậy trên toàn lãnh thổ.

To help calm the conflicts and uprisings all around the country.

QED

Sự xung đột như vậy luôn luôn xảy ra.

Such conflict is always so.

LDS

Vì thiếu tình yêu thương nên thế gian đầy sự va chạm và xung đột.

Because of the lack of love, the world is filled with friction and strife.

jw2019

Vụ việc này được xem là Cuộc xung đột đầu tiên của các vương tử.

This event is known as First Strife of Princes.

WikiMatrix

Định hướng thắng-thắng là một trong những khái niệm quan trọng nhất để giải quyết xung đột.

The win-win orientation is one of the most essential concepts to conflict resolution.

WikiMatrix

Lại xung đột với Jaden nữa hả?

Conflicts with Jaden again?

OpenSubtitles2018.v3

Trong năm 1972, ông có được giải Pulitzer thứ hai, về cuộc xung đột ở Bangladesh.

In 1972, he collected a second Pulitzer, for his coverage of the conflict in Bangladesh.

WikiMatrix

Họ làm gì khi sự xung đột như thế xảy ra?

What have they done in the face of such conflicts?

jw2019

Cuộc xung đột vẫn tiếp tục kéo dài khi Innozenz IV kế thừa Gregor.

Initially, Innocent IV continued Gregory IX’s policy.

WikiMatrix

(2 Cô-rinh-tô 10:10-12) Tinh thần đó sinh ra những xung đột vô ích.

(2 Corinthians 10:10-12) Such a spirit resulted in needless conflicts.

jw2019

Việc sử dụng một cái tên mới, thay vì GNOME, tránh xung đột với GNOME 3.

The use of a new name, instead of GNOME, avoids naming conflicts with GNOME 3 components.

WikiMatrix

Và , đó là do nhiều yếu tố bao gồm xung đột và kém phát triển .

And , that is due to many factors including conflict and lack of development .

EVBNews

Xung Đột Lợi Ích Trong Đấu Thầu Xây Lắp / 2023

Từ khóa: Đấu thầu xây lắp, xung đột lợi ích.

Trong quá trình tổ chức đấu thầu xây lắp, xuất hiện nhiều tình huống có xung đột lợi ích. Những tình huống có xung đột lợi ích này có khả năng dẫn đến những quyết định không phù hợp của những người được trao quyền, ảnh hưởng tới lợi ích chung của cả quá trình tổ chức đấu thầu, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của các nhà thầu khi tham dự đấu thầu. Bài viết này tập trung làm rõ quan niệm về xung đột lợi ích trong đấu thầu xây lắp, nhận biết các tình huống xung đột lợi ích trong đấu thầu xây lắp, để từ đó đề xuất các kiến nghị nhằm hạn chế sự tham gia của các chủ thể có xung đột lợi ích vào quá trình đấu thầu, tăng cường các biện pháp kiểm soát, giám sát đối với các tình huống có xung đột lợi ích trong đấu thầu xây lắp.

Theo từ điển Luật học tiếng Anh của Black, “xung đột lợi ích là tình huống ảnh hưởng đến quyết định vì có xung đột giữa lợi ích của cá nhân và lợi ích công”1. Theo từ điển tiếng Anh của Cambridge, “xung đột lợi ích là tình huống mà một người không thể đưa ra quyết định tốt, vì bị chi phối bởi lợi ích cá nhân”2. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD (2005), “xung đột lợi ích là xung đột giữa chức trách nhà nước và lợi ích cá nhân của một công chức, trong đó công chức có những lợi ích ở phương diện cá nhân có thể gây ảnh hưởng không phù hợp đến kết quả thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm công chức của mình”3. Như vậy, các quan niệm về xung đột lợi ích tương đối thống nhất. Theo đó, xung đột lợi ích là một tình huống có xung đột giữa lợi ích cá nhân của người ra quyết định và lợi ích công, dẫn đến khả năng người đó ra quyết định không phù hợp khi quyết định những công việc thuộc nhiệm vụ, chức trách của mình. Xung đột lợi ích có một số đặc điểm: (1) là một tình huống có mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân của người được trao quyền quyết định với lợi ích công; (2) có khả năng người ra quyết định bị lợi ích cá nhân chi phối mà ra quyết định không phù hợp với nhiệm vụ, chức trách của mình.

Xung đột lợi ích là tình huống có khả năng dẫn đến những hành vi sai phạm của người có chức trách, nhiệm vụ. Vì vậy, loại trừ các trường hợp xung đột lợi ích sẽ phòng ngừa được các hành vi sai phạm khi ra quyết định của những người có chức trách, nhiệm vụ. Theo Ngân hàng Thế giới và Thanh tra Chính phủ Việt Nam (2016), xung đột lợi ích gồm các hình thức chủ yếu, như 4:

– Giữa người có chức trách ra quyết định và đối tượng chịu ảnh hưởng từ quyết định đó có liên hệ với nhau thông qua việc tặng và nhận quà tặng. Người ra quyết định nhận quà tặng bằng hiện vật hoặc phi hiện vật từ đối tượng chịu ảnh hưởng của quyết định. Xung đột giữa lợi ích xuất hiện, do lợi ích cá nhân của việc nhận quà tặng với lợi ích công khi ra quyết định, dẫn đến khả năng người có trách nhiệm sẽ ra các quyết định có lợi cho đối tượng đã tặng quà.

– Giữa người có chức trách ra quyết định và đối tượng chịu ảnh hưởng từ quyết định đó có cùng lợi ích. Nếu đối tượng chịu ảnh hưởng của quyết định được hưởng lợi thì người ra quyết định cũng được chia sẻ lợi ích. Trường hợp này còn được gọi là nhóm lợi ích. Xung đột lợi ích xảy ra, do xung đột giữa lợi ích cá nhân của nhóm với lợi ích công khi người có chức trách ra quyết định. Tình huống này dẫn đến khả năng người được trao quyền ra quyết định có lợi cho doanh nghiệp “sân sau”, từ đó gián tiếp cũng tạo ra lợi ích cho mình.

– Người nắm giữ những chức trách nhất định, có khả năng khai thác các thông tin có được từ vị trí công tác để thực hiện các hành vi thu lợi cá nhân. Xung đột lợi ích xảy ra giữa lợi ích chung của việc bảo mật thông tin với lợi ích cá nhân của người nắm giữ thông tin.

– Người được trao quyền quyết định và các đối tượng có khả năng chịu ảnh hưởng của quyết định có mối quan hệ thân thuộc. Trong trường hợp này, xung đột lợi ích xảy ra giữa lợi ích công với lợi ích riêng của người thân. Quyết định của người được trao quyền không đem lại lợi ích riêng cho chính người ra quyết định, nhưng đem lại lợi ích riêng cho người thân của họ.

Đấu thầu xây lắp và xung đột lợi ích trong đấu thầu xây lắp

“Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế”5. Căn cứ vào đối tượng của đấu thầu, đấu thầu được phân chia thành các loại: đấu thầu hàng hóa, đấu thầu xây lắp, đấu thầu dịch vụ và đấu thầu hỗn hợp. “Xây lắp là những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình”6. Như vậy, đấu thầu xây lắp được hiểu là quá trình lựa chọn nhà thầu để thực hiện những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

3.2. Xung đột lợi ích trong đấu thầu xây lắp

Trong đấu thầu xây lắp, xuất hiện nhiều chủ thể khác nhau. Nhà thầu trong đấu thầu xây lắp là tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng tham dự đấu thầu để giành quyền ký kết và thực hiện hợp đồng. Ngoài nhà thầu, các chủ thể khác như bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền, tổ chuyên gia, tổ chức thẩm định đều giữ những vai trò nhất định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và có khả năng xung đột lợi ích. Xung đột lợi ích trong đấu thầu là tình huống có xung đột giữa lợi ích cá nhân người có chức trách, nhiệm vụ trong quá trình tổ chức đấu thầu và lợi ích công, dẫn đến khả năng người đó ra quyết định không phù hợp khi quyết định những công việc thuộc chức trách, nhiệm vụ của mình. Xung đột lợi ích trong đấu thầu xây lắp có một số đặc điểm: (1) Xung đột lợi ích trong đấu thầu xây lắp là tình huống có khả năng xảy ra trong quá trình tổ chức đấu thầu xây lắp, từ giai đoạn lập kế hoạch đấu thầu, soạn các tài liệu đấu thầu, mời thầu, tiếp nhận hồ sơ dự thầu, đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu, thương thảo hợp đồng, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; (2) Xung đột lợi ích gắn liền với những người có chức trách, nhiệm vụ nhất định trong tổ chức đấu thầu. Khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ đó, họ phải bảo vệ những lợi ích chung xuất phát từ yêu cầu của việc tổ chức đấu thầu; (3) Có mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân của người được trao quyền quyết định với lợi ích chung và có khả năng người ra quyết định bị lợi ích cá nhân chi phối mà ra quyết định không phù hợp với nhiệm vụ, chức trách của mình.

Xung đột lợi ích xảy ra trong đấu thầu bao gồm nhiều loại như:

– Giữa người có chức trách ra quyết định trong quá trình tổ chức đấu thầu (như bên mời thầu7, chủ đầu tư8, người có thẩm quyền9, tổ chuyên gia10, tổ chức thẩm định11) và nhà thầu có liên hệ với nhau thông qua việc tặng và nhận quà tặng. Người ra quyết định nhận quà tặng bằng hiện vật hoặc phi hiện vật từ các nhà thầu. Xung đột giữa lợi ích xuất hiện, dẫn đến khả năng người có trách nhiệm sẽ ra các quyết định có lợi cho nhà thầu tặng quà.

– Giữa người có chức trách ra quyết định (như bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền, tổ chuyên gia, tổ chức thẩm định) và nhà thầu có cùng lợi ích. Nếu nhà thầu được hưởng lợi thì người ra quyết định cũng được chia sẻ lợi ích. Trường hợp này còn được gọi là nhóm lợi ích. Xung đột lợi ích xảy ra, dẫn đến khả năng người được trao quyền ra quyết định có lợi cho nhà thầu sân sau, từ đó gián tiếp cũng tạo ra lợi ích cho mình. Các trường hợp có xung đột lợi ích, như: nhà thầu tham dự gói thầu tham dự gói thầu do mình làm bên mời thầu, chủ đầu tư; Nhà thầu và chủ đầu tư, bên mời thầu cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý hoặc có cổ phần vốn góp của nhau; Nhà thầu và đơn vị tư vấn cho gói thầu đó cùng thuộc một cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc có cổ phần, vốn góp của nhau hoặc có cùng cổ phần, vốn góp tại doanh nghiệp khác. Trong những trường hợp này, do bị ảnh hưởng từ lợi ích cá nhân được chia sẻ mà người có trách nhiệm sẽ ra quyết định không phù hợp với lợi ích chung của việc tổ chức đấu thầu.

– Người được trao quyền quyết định trong đấu thầu và các nhà thầu có mối quan hệ thân thuộc. Trong trường hợp người tham gia quyết định trong đấu thầu có cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, xung đột lợi ích xảy ra giữa lợi ích chung của đấu thầu với lợi ích riêng của người thân, dẫn đến khả năng người được trao quyền ra quyết định có lợi cho người thân.

Theo kết quả khảo sát của Ngân hàng Thế giới và Thanh tra Chính phủ (2016), đối với người dân, doanh nghiệp và các cán bộ, công chức viên chức nhà nước tại 10 tỉnh, thành phố và 5 cơ quan Bộ, cho thấy đa số mọi người chưa hiểu đúng về xung đột lợi ích.

Kết quả khảo sát cho thấy, đa số mọi người nhận thức được mối quan hệ giữa nhà nước và tư nhân có xu hướng bị thương mại hóa, trong đó các nhóm và cá nhân có ảnh hưởng gây tác động đến quyết định của cơ quan nhà nước. Người dân và doanh nghiệp đều cho rằng mối quan hệ với cơ quan nhà nước rất quan trọng đối với sự thành công trong kinh doanh và các nhóm lợi ích đang có tầm ảnh hưởng ngày một lớn13. Khảo sát doanh nghiệp có tham gia đấu thầu với các cơ quan nhà nước, có 36% cho rằng cuộc đấu thầu đó là khách quan, minh bạch, trong khi 38% tin rằng có chạy chọt và 50% cho rằng có sự ưu ái người thân14. Đa số mọi người lại cho rằng không phải truyền thống văn hóa dẫn đến tình huống xung đột lợi ích do việc tặng quà hay chia sẻ lợi ích, mà do lợi ích cá nhân, thậm chí hối lộ từ phía nhà thầu15. Vấn đề kiểm soát xung đột lợi ích trong nội bộ, có 25-40% cán bộ, công chức, viên chức được khảo sát cho rằng cơ quan họ không thực hiện các biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định, như báo cáo việc nhận quà, không được hỗ trợ doanh nghiệp thân quen, không làm việc trong một số lĩnh vực sau khi thôi công tác16.

Hiện nay, pháp luật chưa có định nghĩa cụ thể về xung đột lợi ích. Trong pháp luật đấu thầu, các tình huống xung đột lợi ích chưa được quy định riêng mà lồng ghép vào một số quy định về bảo đảm cạnh tranh và quy định về các hành vi bị cấm trong đấu thầu17.

Kiến nghị một số giải pháp kiểm soát xung đột lợi ích trong đấu thầu xây lắp

Để nhận thức được các tình huống xung đột lợi ích trong đấu thầu xây lắp, từ đó kiểm soát tốt các tình huống xung đột lợi ích và bảo đảm lợi ích chung được đặt ra khi tổ chức đấu thầu, bảo đảm cạnh tranh công bằng giữa các nhà thầu, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, cần phải thực hiện một số vấn đề sau:

Thứ hai, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về xung đột lợi ích trong đấu thầu xây lắp. Để có thể thực hiện tốt các quy định của pháp luật, trước hết cần phải có sự nhận thức rõ ràng của những người thực hiện pháp luật, từ các cán bộ quản lý nhà nước về đấu thầu; cán bộ dân cử thực hiện vai trò giám sát; các cán bộ thanh tra, kiểm tra về đấu thầu; các cán bộ giải quyết kiến nghị, tranh chấp đấu thầu; các chủ thể trực tiếp tham gia vào quá trình đấu thầu (nhà thầu, bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền, tổ chuyên gia, tổ thẩm định, tư vấn). Việc nhận thức được các tri thức mới về lý luận và pháp luật về xung đột lợi ích trong đấu thầu xây lắp được thực hiện nhanh nhất qua con đường đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với những người tham gia vào quá trình đấu thầu. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng nhằm để mọi công dân có quyền tiếp cận với tri thức lý luận và quy định của pháp luật về xung đột lợi ích trong đấu thầu xây lắp, là cơ sở để nâng cao dân trí, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện pháp luật, nâng cao hiệu quả giám sát xã hội đối với hoạt động đấu thầu xây lắp.

Thứ ba, cần triển khai việc áp dụng công nghệ mạng và điện tử vào công tác đấu thầu. Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã tác động đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực tổ chức đấu thầu. Với trình độ công nghệ điện tử hiện nay, các dữ liệu trong đấu thầu có thể được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, máy công nghệ điện tử có khả năng rà soát, đánh giá, phát hiện và cảnh báo các trường hợp có xung đột lợi ích.

Thứ tư, cần tăng cường trách nhiệm giám sát, kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp xung đột lợi ích trong đấu thầu xây lắp. Cần xây dựng cơ chế giám sát nội bộ và giám sát độc lập ngoài quá trình đấu thầu. Giám sát nội bộ được thực hiện thông qua việc giám sát của chính đơn vị và các nhân viên trong đơn vị của người tham gia vào đấu thầu. Để thực hiện giám sát nội bộ, đơn vị phải có quy trình rõ ràng, chi tiết về việc tổ chức đấu thầu và tham gia vào đấu thầu; Thực hiện cơ chế lưu trữ thông tin, dữ liệu và công khai, minh bạch trong nội bộ đơn vị, công khai với bên ngoài; Phát huy vai trò của các tổ chức kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong đơn vị; Tạo cơ chế thuận lợi cho việc người trong đơn vị tố cáo các tình huống xung đột; Giám sát nội bộ còn được thực hiện bởi sự giám sát lẫn nhau giữa các chủ thể tham gia vào quá trình đấu thầu. Bằng việc truy cứu trách nhiệm rõ ràng, các chủ thể sẽ giám sát hoạt động lẫn nhau. Các chủ thể tham gia vào bên tổ chức đấu thầu cũng giám sát lẫn nhau, các nhà thầu tham dự cũng giám sát lẫn nhau và các nhà thầu giám sát hoạt động của bên tổ chức đấu thầu. Giám sát từ bên ngoài đến quá trình đấu thầu bằng hoạt động giám sát của cơ quan quản lý chuyên ngành về đấu thầu, cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán, cơ quan dân cử, các hiệp hội và cộng đồng xã hội.

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN:

1 Xem Blacks Law Dictionary, https://thelawdictionary.org/conflict-of-interest/

2 Xem Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/conflict-of-interest

3 OECD (2005), Managing Conflict of Interest in the Public Sector, tr. 13.

4 Xem Ngân hàng Thế giới & Thanh tra Chính phủ (2016), Kiểm soát xung đột lợi ích trong lĩnh vực công: Quy định và thực tiễn ở Việt Nam, NXB Hồng Đức, Hà Nội, tr. 23.

5 Xem Khoản 12 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013.

6 Xem Khoản 45 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013.

7 Bên mời thầu trong đấu thầu xây lắp là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động tổ chức lựa chọn nhà thầu, có trách nhiệm chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, thành lập tổ chuyên gia, tổ chức đánh giá lựa chọn nhà thầu, trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

8 Chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án, có trách nhiệm phê duyệt các nội dung trong quá trình đấu thầu, quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu, giải quyết kiến nghị, xử lý vi phạm trong đấu thầu.

9 Người có thẩm quyền là người quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác đấu thầu; giải quyết kiến nghị trong đấu thầu; xử lý vi phạm trong đấu thầu.

10 Tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập để đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

11 Tổ chức thẩm định làm nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả mời quan tâm, kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở xem xét, quyết định phê duyệt theo quy định của pháp luật

12 Xem Ngân hàng thế giới & Thanh tra Chính phủ (2016), sđd, tr.40.

13 Xem Ngân hàng thế giới & Thanh tra Chính phủ (2016), sđd, tr.15

14 Xem Ngân hàng thế giới & Thanh tra Chính phủ (2016), sđd, tr.11.

15 Xem Ngân hàng thế giới & Thanh tra Chính phủ (2016), sđd, tr.10.

16 Xem Ngân hàng thế giới & Thanh tra Chính phủ (2016), sđd, tr.12.

17 Xem Điều 6 và Điều 89 Luật Đấu thầu 2013.

18 Xem World Bank (2017), Procurement Regulations for IPF Borrowers, April 2017 – Second Edition. Pages 5-11.

19 JICA(2012), Handbook for Procurement under Japanese ODA Loans. Page 72.

Blacks Law Dictionary, https://thelawdictionary.org/conflict-of-interest/

Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english

JICA(2012), Handbook for Procurement under Japanese ODA Loans.

Luật Đấu thầu 2013.

Ngân hàng Thế giới và Thanh tra Chính phủ (2016), Kiểm soát xung đột lợi ích trong lĩnh vực công: Quy định và thực tiễn ở Việt Nam, NXB Hồng Đức, Hà Nội.

OECD (2005), Managing Conflict of Interest in the Public Sector.

World Bank (2017), Procurement Regulations for IPF Borrowers, April 2017 – Second Edition.

THE CONFLICT OF INTEREST IN CONSTRUCTION BIDDING

Master. Nguyen Huu Manh

Faculty of Law, National Economics University

Abstract:

The conflict of interest in the construction bidding is a conflict between the personal interests and the public interests, leading to the possibility that the head will make improper decisions that are incompatible with the public interests due to his or her own interests. The conflict of interest in the construction bidding is manifested through situations including the contractor presents gifts to the owner, the contractor and the owner share same interests, the contractor has a close relationship with the owner, or the contractor is able to acquire information related the bidding to benefit itself. In order to control the conflict of interest, ensure the public interests of the bidding, ensure fair competitions among contractors and ensure the effectiveness of using the budget, it is necessary to specific forms of the conflict of interest in bidding, strengthen the training, propagating and educating laws on the conflict of interest in the construction bidding, using network and electronic technologies to review, assess, detect and warn the conflict of interests, and intensify responsibilities of supervision, inspection in order to promptly detect and handle the conflict of interests in construction bidding.

Keywords: Construction bidding, conflict of interest.

Xung Đột Lợi Ích Là Gì? Trường Hợp Nào Được Xem Là Xung Đột Lợi Ích / 2023

Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 thì: Xung đột lợi ích là tình huống mà trong đó lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động hoặc sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Các trường hợp xung đột lợi ích

Theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực 15/8/2019 thì: Người có chức vụ quyền hạn được xem là có xung đột lợi ích khi có dấu hiệu rõ ràng cho rằng người đó thuộc hoặc sẽ thuộc một trong các trường hợp sau:

(So sánh Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 với Luật 2005)

2. Thành lập, tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác;

4. Sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ, quyền hạn của mình để vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác;

(Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng 2018)

5. Bố trí vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu;

6. Góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành nghề do mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ, chồng , bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành nghề do mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước;

7.Ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột hoặc để doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị em ruột tham dự các gói thầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi được giao thực hiện các giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ , ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức đơn vị đó;

(Slide bài giảng tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng 2018)

9. Can thiệp hoặc tác động không đúng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền vì vụ lợi,

Báo cáo xung đột lợi ích

Thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích được thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày biết được hoặc phát hiện được nhiệm vụ, công vụ được giao có xung đột lợi ích với người được giao nhiệm vụ, công vụ. Thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích được thể hiện bằng văn bản và làm rõ các nội dung sau:

– Tình huống có xung đột lợi ích;

– Thời điểm diễn ra và biết được hoặc phát hiện được xung đột lợi ích;

– Mức độ ảnh hưởng hoặc sẽ ảnh hưởng không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn;

– Đề nghị hoặc kiến nghị biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích.

Tải Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

rubi

Hãy Dũng Cảm Với Xung Đột Lợi Ích / 2023

+ Lý do tại sao nhận ra xung đột lợi ích rất quan trọng

Đây là một ví dụ rõ ràng về một xung đột về lợi ích. Làm thế nào có thể Khang đưa ra một đề nghị quan khi nói đến việc lựa chọn các nhà cung cấp?

Bernard Lo và Marilyn Field định nghĩa xung đột lợi ích như, “một tập hợp các tình huống có thể tạo ra nguy cơ mà quyết định trong nghề nghiệp hoặc các hành động mà khi được thực hiện thì lợi ích chính sẽ bị ảnh hưởng quá mức bởi một lợi ích thứ yếu.”

Giang, một bác sĩ y khoa, nhận được một khoản trợ cấp nghiên cứu từ một công ty dược phẩm.Sau đó, anh cảm thấy có nghĩa vụ phải kê đơn thuốc mà hầu hết các thuốc do công ty dược phẩm đó sản xuất và phân phối, mặc dù có những lựa chọn thay thế tốt hơn.

Huấn luyện viên Dư hỗ trợ cháu trai của mình để giúp anh ta có được một vai trò trong công ty nơi cô làm việc.Cô ấy nói tốt về khả năng và tính cách của cháu trai với người tuyển dụng, mà không tiết lộ mối quan hệ gia đình.

Ông chủ của Sĩ đã hỏi cô ấy để chọn một nhà cung cấp vật liệu chính cho dự án mới. Cô chọn một tổ chức mà trong đó cô có nắm giữ cổ phiếu.

Tuân thưởng cho mình và đội ngũ điều hành trong nhưng anh hủy bỏ cổ tức của công ty cho các cổ đông.

Trong nhiều trường hợp, xung đột lợi ích không phải là bất hợp pháp, trừ khi:

+ Bạn làm việc với, hoặc là tham gia với, một cơ quan nhà nước, cơ quan đại diện chính phủ;

+ Bạn làm việc trong một ngành nghề được quy định như luật hay kế toán;

+ Hoặc bạn có thể vi phạm về luật chống tham nhung

Điều quan trọng là cần biết cách nhận ra và xử lý các tình huống một cách hiệu quả.

Đôi khi khó khăn để xác định tình huống trong đó lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân mà bạn đại diện xung đột với lợi ích cá nhân của bạn.

Hãy suy nghĩ cẩn thận.

Bước 1: Đánh giá tình hình

Hãy xem xét những câu hỏi này:

Bạn hoặc một ai đó bạn biết nhận được bất kỳ lợi ích từ tình trạng?

Hành động hoặc quyết định của bạn có đi ngược lại lợi ích cao nhất của tổ chức hoặc khách hàng của bạn?

Bạn sẽ sử dụng tổ chức hoặc thông tin độc quyền hoặc bí mật của khách hàng vì lợi ích của riêng bạn?

Quà hoặc lợi ích nào đó có ảnh hưởng đến phán đoán của bạn?

Xung đột lợi ích này có thể làm mất niềm tin mà những người khác dành cho bạn – cấp trên, khách hàng, đồng nghiệp, hoặc của cộng đồng?

+ Bản thân bạn cảm thấy không thoải mái trong một tình huống, dành thời gian để đánh giá lý do tại sao bạn cảm thấy vậy.

+ Nhờ một người bạn, đồng nghiệp, hay đạo đức cố vấn tin cậy cho cái nhìn khách quan của họ.

Nếu bạn nghi ngờ rằng một xung đột lợi ích tồn tại, bạn cần phải tiết lộ tình hình một cách thích hợp.

Trước khi bạn thực hiện:

+ Và làm theo quy định một cách cẩn thận.

Tùy thuộc vào tình hình, bạn có thể cần:

+ Tuyên bố công khai lợi ích của bạn,

+ Hoặc bạn có thể cần phải nói chuyện với ông chủ của bạn, khách hàng

+ Giải thích tình hình một cách trung thực và rõ ràng về xung đột lợi ích

+ Loại bỏ chính mình khỏi quá trình ra quyết định.

Trong một số trường hợp, bạn có thể không cần phải cảnh báo những người khác.

Đôi khi, cách tốt nhất để xử lý các xung đột lợi ích là tránh nó hoàn toàn. Xung đột lợi ích có thể xuất hiện ở hầu như mọi vai trò, nhưng thường thấy trong các tình huống mà bạn đang tham gia vào các quyết định thay mặt cho người khác

+ Như người nộp thuế

+ Hoặc khi bạn đang lựa chọn nhà cung cấp, nhà thầu.

Hãy nhớ rằng cần để nhận ra xung đột lợi ích:

+Và sự phán xét ​​tốt

+ Một người bạn,

+ Thành viên gia đình,

+ Hoặc liên kết.

Và đào tạo nhân viên cách xác định và đánh giá tiềm năng xung đột lợi ích, để họ không vô tình rơi mắc vào xung đột lợi ích

Bài viết này là những hướng dẫn chung. Bạn nên tham khảo các chính sách của công ty và các nhà quản lý thích hợp cụ thể để học hỏi thêm về xung đột lợi ích thực tế hoặc tiềm năng.

Xung đột lợi ích phát sinh khi lòng trung thành hay lợi ích cạnh tranh ảnh hưởng đến tính khách quan của bạn.

Đặc biệt là khi bạn thay mặt cho người khác:

+ Hãy đánh giá tình hình của bạn một cách cẩn thận.

+ Bạn sẽ nhận được bất kỳ lợi ích hoặc khoản hoa hồng nào từ mối quan hệ, quyết định, hoặc tình trạng này

+ Nếu những người khác đã biết về điều này, nó có làm tổn hại sự tin tưởng của họ đối với bạn?

Trong nhiều trường hợp, các hành động tốt nhất để thoát khỏi xung đột lợi ích và “thoát” khỏi quá trình ra quyết định.