Xenlulozơ Được Cấu Tạo Từ / Top 3 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 1/2023 # Top View | Nhatngukohi.edu.vn

Chất Nào Dưới Đây Không Được Cấu Tạo Từ Glucôzơ?

Chủ đề

CÂU HỎI KHÁC

Cacbon là nguyên tố hóa học đặc biệt quan trọng cấu trúc nên các đại phân tử nhờ đặc điểm nào?

Nước có vai trò như thế nào đối với hoạt động sống của tế bào?

Các loại hợp chất được gọi là đại phân tử hữu cơ, vai trò quan trọng đối với tế bào là những hợp chất nào?

Hãy ghép đúng các loại đường và tên gọi của chúng?

Cacbohidrat có chức năng như thế nào?

Có khoảng bao nhiêu nguyên tố hóa học cần thiết để cấu thành các cơ thể sống?

Các nguyên tố nào tham gia cấu tạo các chất hữu cơ đầu tiên trên trái đất?

Để cho nước biến thành hơi, phải cần năng lượng để làm gì?

Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, có hiện tượng nước bốc hơi khỏi cơ thể. Điều này có ý nghĩa như thế nào?

Đặt hạt đậu mới nảy mầm vị trí nằm ngang, sau thời gian, thân cây cong lên, còn rễ cong xuống. Hiện tượng này được gọi là gì?

Có bao nhiêu phát biểu đúng về hướng động?

Nêu khái niệm của hướng động?

Những ứng động nào sau đây là ứng động không sinh trưởng?

Các kiểu hướng động dương của rễ là gì?

Cây non mọc thẳng, cây khoẻ, lá xanh lục do điều kiện chiếu sáng ra sao?

Ứng động (Vận động cảm ứng) là gì?

Thân và rễ của cây có kiểu hướng động ra sao?

Khái niệm phản xạ là gì?

Cảm ứng của động vật là gì?

Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào sau đây?

Hệ thần kinh của giun dẹp có đặc điểm ra sao?

Ý nào sau đây không đúng đối với phản xạ?

Phản xạ của động vật có hệ thần kinh lưới khi bị kích thích là gì?

Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch được tạo thành do đâu?

Phản xạ ở động vật có hệ lưới thần kinh diễn ra theo trật tự nào sau đây?

Ý nào không chính xác với đặc điểm của hệ thần kinh chuỗi hạch?

Lipit là chất có đặc tính như thế nào?

Lipit đơn giản gồm các hợp chất nào sau đây?

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói đến các cấu trúc của lipit đơn giản?

Cho Các Phát Biểu Sau:(A) Saccarozơ Được Cấu Tạo Từ Hai Gốc (Alpha )

Câu hỏi:

Cho các phát biểu sau:

(a) Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc (alpha )-glucozơ.

(b) Oxi hóa glucozơ, thu được sobitol.

(c) Trong phân tử fructozơ có một nhóm -CHO.

(d) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

(e) Trong phân tử xenlulozơ, mỗi gốc glucozơ có ba nhóm -OH.

(g) Saccarozơ bị thủy phân trong môi trường kiềm.

Số phát biểu đúng là

Chủ đề :

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là

Trong công nghiệp, để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch chất X (có màng ngăn). X là

Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí?

Sản phẩm của phản ứng este hóa ancol metylic và axit propionic là

Sục khí CO2 vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa có màu

Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?

Ở điều kiện thường, nhôm bị bốc cháy khi tiếp xúc với

Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp là?

Kim loại crom tan được trong dung dịch nào sau đây?

Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được sản phẩm là

Đốt cháy photpho trong khí oxi dư thu được sản phẩm chính là

Cho 5g X gồm Ag và Al vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc).

Hòa tan hoàn toàn 9,4 gam K2O vào 70,6 gam nước, thu được dung dịch KOH có nồng độ x%. Giá trị của x là

Cho dãy các chất sau: tripanmitin, axit aminoaxetic, Ala-Gly-Glu, etyl propionat.

Cho dung dịch chứa m gam gồm glucozơ và fructozơ tác dụng với AgNO3/NH3.

Cho hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COONH4 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối.

Phát biểu sai là phát biểu nào sau đây?

Muối nào sau đây là muối axit?

Xà phòng hóa hoàn toàn este X mạch hở trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ gồm: (COONa)2, CH3CHO và C2H5

Thực hiện các thí nghiệm sau:(1) Cho lá kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4.

Khi thủy phân hoàn toàn một triglixerit X trong môi trường axit thu được hỗn hợp sản phầm gồm glixerol, axit panmitic và axi

Cho các dung dịch loãng: (1) AgNO3, (2) FeCl2, (3) HNO3, (4) FeCl3, (5) hỗn hợp gồm NaNO3 và HCl.

Cho các loại tơ sau: nilon-6, lapsan, visco, xenlulozơ axetat, nitron, enang. Số tơ thuộc tơ hóa học là

Hòa tan hoàn toàn 21,24 gam hỗn hợp gồm muối hiđrocacbonat (X) và muối cacbonat (Y) vào nước thu được 200 ml dung dịch Z.

Đốt a mol X là trieste của glixerol và các axit đơn chức, mạch hở thu được b mol CO2 và c mol H2O, biết b – c = 4a.

X có công thức C10H8O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau

Tiến hành các thí nghiệm sau:(a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3.(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.

Cho các phát biểu sau:(a) Hợp chất Fe(NO3)2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

Cho các phát biểu sau:(a) Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc (alpha )-glucozơ.(b) Oxi hóa glucozơ, thu được sobitol.

Một học sinh tiến hành nghiên cứu dung dịch X đựng trong lọ không dán nhãn thì thu được kết quả sau:- X đều có ph�

Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol etilen; 0,1 mol vinylaxetilen và 0,3 mol hiđro với xúc tác Ni một thời gian, thu được hỗn hợp

Hòa tan hỗn hợp X gồm CuSO4 và KCl vào H2O, thu được dung dịch Y.Điện phân Y (có màng ngăn, điện cực trơ) đến khi H2O bắt đầu điện phân ở cả hai điện cực thì dừng điện phân. Số mol khí thoát ra ở anot bằng 4 lần số mol khí thoát ra từ catot. Giả sử các khí sinh ra không hoà tan trong nước. Phần trăm khối lượng của CuSO4 trong X là

Hỗn hợp X gồm một số amino axit (chỉ có nhóm chức -COOH và -NH2, không có nhóm chức khác).

Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống nghiệm 2 ml etyl axetat, sau đó thêm vào ống thứ nhất 1 ml dung dịch H2SO4 20% và ống thứ ha

Hoà tan m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 vào nước dư, thu được dung dịch Y và 5,6 lít H2 (đktc).

Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm khí X tác dụng với chất rắn Y, nung nóng sinh ra khí Z:Cho các phản ứng hoá học sa

Hỗn hợp P gồm ancol A, axit cacboxylic B (đều no, đơn chức, mạch hở) và este C tạo ra từ A và B.

Cho hỗn hợp X gầm 0,12 mol CuO; 0,1 mol Mg và 0,05 mol Al2O3 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa đồng thời 0,15 mol H2SO4 (loãng) v�

Hỗn hợp X gồmđipeptitC5H10N2O3, este đa chứcC4H6O4, este C5H11O2N.

Lần Đầu Tiên Tạo Được Cấu Trúc Thận “Tí Hon” Từ Tế Bào Gốc

Mới đây, nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Sinh học Salk (Mỹ) đã tạo ra được cấu trúc thận 3 chiều từ tế bào gốc của người, mở ra con đường mới cho việc tìm hiểu sự phát triển và các bệnh của thận cũng như khám phá những thuốc mới nhằm vào tế bào thận của người.

Mùa hè năm ngoái, một số nhà khoa học đã báo cáo việc tạo ra những tiền thân của tế bào thận từ tế bào gốc, nhưng nhóm nghiên cứu của Viện Salk lần đầu tiên đã “bắt” tế bào gốc của người tạo thành cấu trúc tế bào ba chiều giống như cấu trúc có trong thận của người.

“Những nỗ lực để biệt hóa tế bào gốc của người thành tế bào thận mới chỉ đạt được thành công rất hạn chế”, GS Juan Carlos Izpisua Belmonte của Phòng Thí nghiệm Gen thuộc Viện Salk cho biết. “Chúng tôi đã phát triển một phương pháp đơn giản và hiệu quả cho phép biệt hóa tế bào gốc thành cấu trúc 3 chiều có tổ chức tốt của mầm niệu quản, là cấu trúc mà sau này sẽ phát triển thành hệ thống ống góp ở thận”.

Phát hiện của các nhà nghiên cứu đã lần đầu tiên chứng minh rằng có thể biến các tế bào gốc “đa năng” – những tế bào có thể biệt hóa thành nhiều loại tế bào và mô tạo nên cơ thể – thành những tế bào tương tự như tế bào có ở mầm niệu quản, một cấu trúc phát triển sớm của thận, và sau đó biệt hóa tiếp thành cấu trúc ba chiều trong nuôi cấy mô. Các tế bào mầm niệu quản tạo thành giai đoạn đầu của các cơ quan tiết niệu và sinh dục của người trong quá trình phát triển và sau đó hình thành hệ thống ống dẫn nước tiểu ra khỏi thận. Các nghiên cứu đã thực hiện được việc này bằng cả tế bào gốc phôi người và tế bào gốc “đa năng” tạo được từ tế bào da đã được “lập trình lại” để trở về trạng thái tế bào gốc “đa năng”.

Sau khi những tế bào được “lập trình lại” có các đặc tính của tế bào gốc đa năng và có thể biệt hóa thành lớp trung bì, là lớp tế bào mầm ở phôi thai sau này sẽ phát triển thành thận, nhóm nghiên cứu đã sử dụng các yếu tố tăng trưởng cần thiết cho sự phát triển tự nhiên của thận để nuôi cấy cả các tế bào gốc “lập trình lại” và tế bào gốc phôi. Sự phối hợp các yếu tố tăng trưởng này đã “biến” các tế bào trở thành những tế bào tiền thân biểu hiện đặc điểm rõ ràng của tế bào thận chỉ sau 4 ngày.

Sau đó các nhà nghiên cứu đã hướng dẫn những tế bào này biệt hóa thêm nữa thành cấu trúc tương tự như cấu trúc thấy ở mầm niệu quản bằng cách nuôi cấy chúng với tế bào thận lấy từ chuột. Điều này chứng minh rằng tế bào từ chuột có thể cung cấp những “chỉ dẫn” thích hợp cho phép tế bào gốc của người phát triển thành cấu trúc ba chiều của thận.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm quy trình này trên tế bào gốc “lập trình lại” lấy từ bệnh nhân bị bệnh thận đa nang, một bệnh di truyền khiến thận xuất hiện nhiều nang chứa đầu dịch có thể giảm làm chức năng thận và gây suy thận. Họ thấy rằng phương pháp này có thể tạo ra cấu trúc thận từ tế bào gốc “lập trình lại” của bệnh nhân suy thận.

Do nhiều đặc điểm lâm sàng của bệnh nên cả liệu pháp gen cũng như liệu pháp kháng thể đều không phải là cách tiếp cận khả thi để điều trị thận đa nang. Kỹ thuật của nhóm nghiên cứu của Viện Salk có thể giúp khắc phục trở ngại này và tạo ra một nền tảng đáng tin cậy để nghiên cứu thuốc điều trị bệnh thận đa nang và nhiều bệnh thận khác.

Kết quả nghiên cứu được báo cáo trên tờ Nature Cell Biology ngày 17/11/2013.

Cẩm Tú

Theo ScienceDaily

Luyện Tập: Từ Và Cấu Tạo Từ

1. BT trong SGK

Bài 3. Trang 15 SGK

+ Cách chế biến: bánh rán, nướng, hấp, nhúng, tráng

+ Chất liệu làm bánh: nếp, tẻ, khoai, ngô, sắn, đậu xanh

+ Tính chất của bánh: dẻo, xốp, phồng

+ Hình dáng của bánh: gối, quấn thừng, tai voi

– Miêu tả tiếng khóc của người

– Những từ láy cùng tác dụng: nức nở, sụt sùi, rưng rức…

Ruộng nương, ruộng rẫy, nương rẫy, ruộng vườn, vườn tược, nương náu, đền chùa, đền đài, miếu mại, lăng tẩm, lăng kính, lăng loàn, lăng nhăng.

* Từ láy: Lăng loàn, lăng nhăng, miếu mạo, ruộng rẫy.

* Từ ghép: Ruộng nương, nương rẫy, vườn tược, đình chùa, lăng tẩm, lăng kính

Bài 2: Cho trước tiếng: Làm

Hãy kết hợp với các tiếng khác để tạo thành 5 từ ghép 5 từ láy.

* 5 từ ghép: làm việc, làm ra, làm ăn, làm việc, làm cho

*5 từ láy: Làm lụng, làm lành, làm lẽ, làm lấy, làm liếc

Bài 3: Phân loại từ trong đoạn văn

Tỉnh dậy, Lang Liêu mừng thầm. Càng ngẫm nghĩ, chàng càng thấy lời thầm nói đúng. Chàng bèn chẹn chọn thứ gạo nếp thơm lừng trắng tinh. Hạt nào hạt nấy tròn mẩy đem vo thật sạch, lấy đậu xanh, thịt lợn làm nhân dùng lá dong trong vườn gói thành hònh vuông, nấu một ngày một đêm thật nhừ.

*Từ ghép: mừng thầm, ngẫm nghĩ, gạo nếp, thơm lừng, trắng tinh, đậu xanh, thịt lợn, lá dong, hình vuông (chú ý/l hai tiếng khi đọc liền nhau)

Xe, hoa -b) Hãy tạo ra từ ghép

Bài 5: Viết một đoạn văn khác câu nêu cảm nhận của em về nguồn gốc dân tộc Việt Nam sau khi đọc truyện “Con Rồng cháu Tiên” trong đoạn văn có sử dụng từ láy.