Giải Bài Tập Hóa Đại Cương Cấu Tạo Nguyên Tử / 2023 / Top 12 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Nhatngukohi.edu.vn

Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 6: Luyện Tập: Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử / 2023

§6. LUYỆN TẬP CẤU TẠO vỏ CỦA NGUYÊN TỬ A, Lí THUYẾT Lớp và phân lớp electron Sô' thứ tự lớp (n) 1 2 3 4 Tên của lớp K L M N Số electron tối đa 2 8 18 32 Sô' phân lớp 1 2 3 4 Kí hiệu phân lớp ls 2s, 2p 3s, 3p, 3d 4s, 4p, 4đ, 4f Sô' electron tô'i đa ở phân lớp và ơ lớp 2 2,6 8 2,6,10 18 2.6,10,14 32 Mối liên hệ giữa lớp electron ngoài cùng với loại nguyên tố Câ'u hình electron lớp ngoài cùng ns1, ns', ns'np1 ns" np" ns2 np:i, ns' np' và ns2 np'' ns2 npK (He: ls2) Sô' electron thuộc lớp ngoài cùng 1, 2 hoặc 3 4 5, 6 hoặc 7 8 (2 ở He) Loại nguyên tố Kim loại (Trừ H, He, B) có thế là kim loại hay phi kim thường là phi kim khí hiếm Tính chất cơ bản của nguyên tô' tính kim loại có thê tính kim loại hay tính phi kim thường có tính phi kim tương đối trơ về mặt hóa học B. BÀI TẬP 1. Thế nào là nguyên tố s. p, d, f? Giải Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tứ có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s. Nguyên tô p là những nguyên tô mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p. Nguyên tố d là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d. Nguyên tô' f là những nguyên tô' mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f. Các electron thuộc tap K hay láp L liên két với hạt nhăn chặt chẽ hơn? Vi sao? Giải Các electron thuộc lớp K liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn các electron thuộc lớp L, vì gần hạt nhân hơn và mức năng lượng thấp hơn. Trong nguyên tứ, những electron cùa lớp nào quyết định tinh chốt hóa học của nguyên tử nguyên tố đó? Cho vi dụ. Giải Trong nguyên từ, những electron ở lớp ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của nguyên từ nguyên tô' đó. Ví dụ: oxi có 6e, lưu huỳnh có 6e ở lớp ngoài cùng nên đều thế hiện tính chất phi kim. vỏ electron của một nguyên tử có 20 electron. Hỏi: Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron? Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron? Nguyên tố dó là kim loại hay phi kim:? Giải Viết câ'u hình electron: ls22s22p63s23pB4s2. Nguyên tử đó có 4 lớp electron. Lớp ngoài cùng có 2 electron. Đó là kim loại. Cho biêt sô' electron tôi đa ớ các phàn lớp sau: 2s; b) 3p; c) 4s; d) 3d. Giải Phân lớp s chỉ có 1 obitan ( I I ) nên chứa tô'i đa 2 electron. Phân lớp p chỉ có 3 obitan ( i 1 I I) nên chứa tối đa 6 electron. Phân lớp d chỉ có 5 obitan ( 1- 1 1 I 3-1 ) nên chứa tô'i đa 10 electron. Đáp số: a) 2s2 b) 3pB c) 4s2 d) 3d10. Cấu hình electron ciia nguyên tử photpho tà ls22s22p63s23p3. Hỏi: Nguyên tứ photpho có bao nhiêu electron ? Sô hiệu nguyên tử của photpho là bao nhiêu? Lớp electron nào có mức nàng lượng cao nhất? Có bao nhiêu lớp electron, mồi lớp có bao nhiêu electron? Photpho là nguyên tố him loại hay phi kim? Vỉ sao? Giải Từ cấu hình electron của nguyên tử photpho, ta có: Nguyên tử photpho có 15 electron. Sô' hiệu nguyên tử của p là 15. Lớp thứ ba có mức năng lượng cao nhất. Có 3 lớp, cấu hình theo lớp: 2, 8, 5. Photpho là phi kim, vì có 5e ở lớp ngoài cùng. Cấu hình electron của nguyên từ cho ta biết những tliông tin gi? Cho ri dụ. Giải Người ta dùng câ'u hình electron nguyên tử đế biểu diễn sự phân bô' electron trên cùng các lớp và phân lớp. Từ đó dự đoán được nhiều tính chất của nguyên tử. Ví. dụ: Ar (ls22s22p63s23pti) là khí hiếm. Viết cấu hình electron đáy đủ cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là: a) 2s1; d)3s23p3; a) ls22s'; d) ls22s22pB3s23p3; 9. Cho biết tên, kí hiệu. sô hi.Ị 2 nguyên tố có số electro 2 nguyên tó co ĩ electron 2 nguyên tố có 7 electron 2s~2p3; ei 3s23p:'; Giải b) ls22s22p3; e) ls22s22pB3s23p5; u nguyên tử của: I lớp ngoài cùng là tói đa: ớ láp ngoài cùng: ó lớp ngoài cúng. 2s-2pG; g) 3s23p':. ls22s22pB; g) ls22s22pB3s23pB. Giải 2 nguyên tô' có số electron lớp ngoài cùng là tô'i đa là: "Ne, (Z = 10): ls22s22pri. '"'Ar , (Z = 18): ls22s22p63s23p6. 2 nguyên tô' có 1 electron ở lớp ngoài cùng là: "Na, (Z = 11): ls22s22p63sJ. "K , (Z = 19): ls22s22pB3s23pB4s'. 2 nguyên tô' có 7 electron ớ lớp ngoài cùng là: 'gF , (Z = 9): ls22s22p5. "Cl, (Z = 17): ls22s22pB3s23p5. Đáp số: a) "Ne ; "Ar b) "Na ; "K c) '°F ; "C1 .

Giải Bài Tập Sgk Hóa 10 Bài 5: Cấu Tạo Electron Nguyên Tử / 2023

Nguyên tố có Z = 11 thuộc loại nguyên tố:

A. s.

B. p.

C. d.

D. f.

Chọn đáp án đúng.

Phương pháp giải

Từ số đơn vị điện tích hạt nhân, suy ra cấu hình electron → xác định electron cuối cùng nằm ở phân lớp nào.

Hướng dẫn giải

Nguyên tử có Z = 11 có cấu hình electron: 1s 22s 22p 63s 1 → Electron cuối cùng điền vào phân lớp s

→ Thuộc nguyên tố s

Chọn đáp án A.

Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây của lưu huỳnh (Z = 16):

Chọn đáp án đúng.

Phương pháp giải

Từ số đơn vị điện tích hạt nhân Z, suy ra cấu hình electron.

Hướng dẫn giải

⇒ Chọn C.

A. Lớp thứ nhất (Lớp K) có 2 electron.

B. Lớp thứ hai (Lớp L) có 8 electron.

C. Lớp thứ ba (Lớp M) có 3 electron.

D. Lớp ngoài cùng có 1 electron.

Tìm câu sai.

Phương pháp giải

Từ cấu hình electron đã cho, suy ra số electron ở mỗi lớp, mỗi phân lớp và electron lớp ngoài cùng → đáp án cần chọn.

Hướng dẫn giải

→ Electron ở lớp ngoài cùng có 3 electron.

→ Ý D sai.

Tổng số hạt proton, notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13.

a) Xác định nguyên tử khối.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.

(Cho biết: các nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ 2 đến 82 trong bảng tuần hoàn thì 1 ≤ (frac{N}{Z}) ≤ 1,5)).

Phương pháp giải

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13 nên ta có:

Bước 2: Kết hợp dữ kiện 1 ≤ (frac{N}{Z})≤ 1,5, chọn giá trị Z phù hợp.

Bước 3: Suy ra số khối A.

Bước 4: Từ số khối Z, viết cấu hình electron.

Hướng dẫn giải

Câu a

Gọi tổng số hạt proton, tổng số hạt nơtron, tổng số hạt electron lần lượt là z, n, e.

Ta có n + z + e = 13 vì z = e nên 2z + n = 13

2z + n = 13 → n = 13 – 2z

Mặt khác từ nguyên tố số 2 đến 82 trong bảng tuần hoàn thì:

1 ≤ (frac{N}{Z})≤ 1,5 ⇒ z ≤ n ≤ 1,5z, ta có:

→ 3,7 ≤ z ≤ 4,3 (z nguyên dương)

Nguyên tố có z = 4, n = 5

→ Nguyên tử khối A là 4 + 5 = 9

Câu b

Cấu hình electron của nguyên tố đó là: 1s 22s 2

Có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt bằng 3, 6, 9, 18?

Phương pháp giải

Từ số hiệu nguyên tử của các nguyên tố, viết cấu hình electron ⇒ số electron lớp ngoài cùng.

Hướng dẫn giải

Số electron lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 3, 6, 9, 18 lần lượt là 1, 4, 7, 8. Do các nguyên tử có cấu hình electron như sau:

Viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố mà hạt nhân nguyên tử có số proton là:

a) 1, 3.

b) 8, 16.

c) 7, 9.

Những nguyên tố nào là kim loại? Là phi kim? Vì sao?

Phương pháp giải

– Từ số p, suy ra Z → cấu hình electron.

– Nguyên tố kim loại có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng.

– Nguyên tố phi kim có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng.

Hướng dẫn giải

Hạt nhân nguyên tử cho biết số proton (nghĩa là cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân) nên theo yêu cầu của đề bài ta có thể viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố như sau:

Nguyên tố kim loại có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng, nên nguyên tố có Z = 3 là kim loại, còn nguyên tố Z = 1 là H giống kim loại nhưng không phải là kim loại.

Nguyên tố phi kim có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng nên các nguyên tố có Z = 8, 16, 7, 9 là phi kim.

Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 4 Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử Hay Nhất / 2023

Giải bài tập hóa 10 bài 4 Cấu tạo vỏ nguyên tử là tâm huyết biên soạn của đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn hóa trên cả nước giúp các em nắm được các bước làm và giải bài tập hóa 10 bài 4 Cấu tạo vỏ nguyên tử nhanh chóng.

Giải bài tập hóa 10 bài 4 Cấu tạo vỏ nguyên tử thuộc phần: CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ – HÓA HỌC 10

Hướng dẫn giải bài tập hóa 10 bài 4 Cấu tạo vỏ nguyên tử

1. Giải bài 1 trang 22 SGK Hoá học 10

Giải bài 1 trang 22 SGK Hoá học 10. Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là

Đề bài

Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là

A. ( _{75}^{185}textrm{M}). B. ( _{185}^{75}textrm{M}). C. ( _{75}^{110}textrm{M}). D. ( _{110}^{75}textrm{M}).

Chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết

Z = số e = 75

A = số p + số n = 75 + 110 = 185

Kí hiệu nguyên tử là ( _{75}^{185}textrm{M}).

Đáp án A

2. Giải bài 2 trang 22 SGK Hoá học 10

Giải bài 2 trang 22 SGK Hoá học 10. Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

Đề bài

Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron ?

A. B.

C. D. .

Chọn đáp án đúng.

Z = số p = số e

A = số p + số n

Lời giải chi tiết

Đáp án B

3. Giải bài 3 trang 22 SGK Hoá học 10

Giải bài 3 trang 22 SGK Hoá học 10. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là :

Đề bài

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là

A. 2 . B. 5. C.9. D.11.

Chọn đáp số đúng.

+ Viết cấu hình e

+ Xác định phân mức có năng lượng cao nhất và xác định số e ở phân mức đó

Lời giải chi tiết

Cấu hình e của flo là:

Vậy số electron ở phân mức năng lượng cao nhất 2p là 5e.

Đáp án B

4. Giải bài 4 trang 22 SGK Hoá học 10.

Giải bài 4 trang 22 SGK Hoá học 10. Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là :

Đề bài

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X là

A. 6. B. 8. C.14. D. 16.

Chọn đáp số đúng.

+ Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X.

+ Z = số e

Lời giải chi tiết

Cấu hình e của nguyên tử nguyên tố X là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

Số đơn vị điện tích hạt nhân = số e = 2+2+6+2+4 = 16

Đáp án D

5. Giải bài 5 trang 22 SGK Hoá học 10

Giải bài 5 trang 22 SGK Hoá học 10. a) Thê’ nào là lớp và phân lớp electron ? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron ?

Đề bài

a) Thế nào là lớp và phân lớp electron ? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron ?

b) Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron ?

Lời giải chi tiết

a) Khái niệm lớp và phân lớp electron:

+ Lớp electron: Trong nguyên tử, các electron được sắp xếp thành từng lớp, các lớp được sắp xếp từ gần hạt nhân ra ngoài. Các electron trên cùng một lớp có năng lượng gần bằng nhau.

Thứ tự các lớp được kí hiệu bằng các số nguyên n = 1, 2, 3, …, 7.

+ Phân lớp electron: Mỗi lớp electron được chia thành các phân lớp được kí hiệu bằng các chữ cái viết thường: s, p, d, f.

Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp: electron trên một lớp có năng lượng gần bằng nhau còn trên cùng một phân lớp có năng lượng bằng nhau.

b) Lớp N là lớp thứ 4 có các phân lớp s, p, d, f có số electron tối đa tương ứng là 2, 6, 10, 14 nên số electron tối đa là 32.

6. Giải bài 6 trang 22 SGK Hoá học 10

Giải bài 6 trang 22 SGK Hoá học 10. Nguyên tử agon có kí hiệu

Đề bài

Nguyên tử agon có kí hiệu là .

a) Hãy xác định số proton, số nơtron và số electron của nguyên tử.

b) Hãy xác định sự phân bố electron trên các lớp electron.

Z = số p = số n

A = số p + số n

Lời giải chi tiết

a) Z = 18 suy ra trong hạt nhân Ar:

Số p = số e = 18

Số n = A – số p = 40 – 18 = 22

b) Sự phân bố electron trên các lớp electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.

Xem Video bài học trên YouTube

Giải Bài Tập Sgk Bài 6: Luyện Tập Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử / 2023

Chương 1: Nguyên Tử – Hóa Học Lớp 10

Bài 6: Luyện Tập Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử

Nội dung bài học bài 6 luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử giúp các bạn củng cố kiến thức. Cùng với đó là tìm hiểu thứ tự phân lớp electron theo chiều tăng dần mức năng lượng trong nguyên tử, số electron tối đa của phân lớp, của một lớp, cấu hình electron nguyên tử….

Tóm Tắt Lý Thuyết

1. Thứ tự các mức năng lượng 2. Số e tối đa trong 3. Cấu hình electron nguyên tử 4. Lớp e ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của nguyên tố, sẽ bảo hòa bền với 8e

Các Bài Tập & Lời Giải Bài Tập SGK Bài 6 Luyện Tập Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử

Hướng dẫn giải bài tập sgk bài 6 luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử chương 1 hóa 10, bài học giúp các bạn học sinh rèn luyện kĩ năng xác định số electron của các lớp, và số lớp electron ngoài cùng.

Bài Tập 1 Trang 30 SGK Hóa Học Lớp 10

Thế nào là nguyên tố s, p, d, f?

Bài Tập 2 Trang 30 SGK Hóa Học Lớp 10

Các electron thuộc lớp K hay lớp L liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn? Vì sao?

Bài Tập 3 Trang 30 SGK Hóa Học Lớp 10

Trong nguyên tử, những electron của lớp nào quyết định tính chất hoá học của nguyên tử nguyên tố đó? Cho thí dụ.

Bài Tập 4 Trang 30 SGK Hóa Học Lớp 10

Vỏ electron của một nguyên tử có 20 electron. Hỏi:

a. Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron?

b. Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron?

c. Nguyên tố đó là nguyên tố kim loại hay phi kim?

Bài Tập 5 Trang 30 SGK Hóa Học Lớp 10

Cho biết số electron tối đa ở các phân lớp sau:

a. 2s

b. 3p

c. 4s

d. 3d.

Bài Tập 6 Trang 30 SGK Hóa Học Lớp 10

Cấu hình electron của nguyên tử photpho là ()(1s^22s^22p^63s^23p^3.) Hỏi :

a. Nguyên tử photpho có bao nhiêu electron?

b. Số hiệu nguyên tử của photpho là bao nhiêu?

c. Lớp electron nào có mức năng tượng cao nhất?

d. Có bao nhiêu lớp electron, mỗi lớp có bao nhiêu electron?

e. Photpho là nguyên tố kim loại hay phi kim? Vì sao?

Bài Tập 7 Trang 30 SGK Hóa Học Lớp 10

Cấu hình electron của nguyên tử cho ta những thông tin gì? Cho thí dụ.

Bài Tập 8 Trang 30 SGK Hóa Học Lớp 10

Viết cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là:

a. ()(2s^1)

b. (2s^22p^3)

c. (3s^23p^6)

d. (3s^23p^3)

e. (3s^23p^5)

g. (2s^22p^6.)

Bài Tập 9 Trang 30 SGK Hóa Học Lớp 10

Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của:

a. 2 nguyên tố mà nguyên tử có số electron lớp ngoài cùng là tối đa.

b. 2 nguyên tố mà nguyên tử có 1 electron ở lớp ngoài cùng.

c. 2 nguyên tố mà nguyên tử có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

Lời kết: Qua nội dung bài học bài 6 luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử chương 1 hóa 10. Các bạn cần lưu ý các vấn đề sau đây:

– Thứ tự các mức năng lượng – Số e tối đa trong gồm lớp thứ n và phân lớp – Cấu hình electron nguyên tử gồm electron có mức năng lượng cao, cấu hình e nguyên tử biểu diễn – Lớp e ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của nguyên tố

Các bạn đang xem Bài 6: Luyện Tập Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử thuộc Chương 1: Nguyên Tử tại Hóa Học Lớp 10 môn Hóa Học Lớp 10 của chúng tôi Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.