Cấu Trúc Rẽ Nhánh Trong Pascal Là Gì / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 1/2023 # Top View | Nhatngukohi.edu.vn

Bài 9 : Cấu Trúc Rẽ Nhánh Trong Pascal ( If … Then … Else … ; )

Cấu trúc rẽ nhánh: Cấu trúc dùng để diễn đạt một việc sẽ được thực hiện khi một điều kiện cụ thể được thỏa mãn.

Rẽ nhánh bao gồm 2 loại:

+ Dạng thiếu: Nếu … thì

Ví dụ: Nếu trời nắng thì chúng ta sẽ đi chơi.

Vậy nếu trời không nắng thì chúng ta làm gì còn chưa biết.

+ Dạng đủ: Nếu … thì …,nếu không thì.

Ví dụ: Nếu trời nắng thì chúng ta sẽ đi chơi, nếu không thì chúng ta sẽ ở đọc truyện ở nhà.

Vậy nếu trời không nắng chúng ta sẽ ở nhà đọc truyện.

2. Câu lệnh if-then

Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh, Pascal dùng câu lệnh if-then. Tương ứng với hai dạnh thiếu và đủ nói ở trên, Pascal có hai câu lệnh if-then.

Trong đó:

+ Điều kiện là biểu thức logic.

+ Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là một câu lệnh của Pascal.

Ở dạng thiếu: điều kiện sẽ được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng (có giá trị true) thì câu lệnh sẽ được thực hiện, ngược lại thì câu lệnh sẽ bị bỏ qua.

Ở dạng đủ: điều kiện cũng được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh 1 sẽ được thực hiện, ngược lại thì câu lệnh 2 sẽ được thực hiện.

Ví dụ:

If d<=0 writeln('day la so duong'); If a mod 3=0 then writeln('a chia het cho 3') Else writeln('a khong chia het cho 3');

3. Câu lệnh ghép

Trong nhiều trường hợp ,sau một số từ khóa (như then hoặc else ) phải là một lệnh đơn. Nhưng trong nhiều trường hợp các thao tác sau những tên dành riêng đòi hỏi không chỉ một mà là nhiều câu lệnh để mô tả. Trong trường hợp như vậy, ngôn ngữ lập trình cho phép gộp một dãy các câu lệnh thành một câu lệnh ghép.

Trong Pascal câu lệnh ghép có dạng:

Begin End;

Thuật ngữ câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 trong các câu lệnh if-then ở mục trên có thể là câu lệnh ghép.

Ví dụ:

If D<0 then writeln('Phuong trinh vo nghiem ') Else Begin X1:=(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a); X2:=-b/a-x1; End;

Ví dụ 2:

Viết chương trình tìm nghiệm thực của phương trình bậc hai:

ax 2+bx+c = 0 với a ≠ 0.

Program gptb2; Uses crt; Var a,b,c:real; D,X1,X2:real; Begin Clrscr; Write('a,b,c:'); Readln(a,b,c); D:=b*b-4*a*c; If D<0 then writeln('Phuong trinh vo nghiem ') Else Begin X1:=(-b-sqrt(D))/(2*a); X2:=-b/a-X1; Writeln('X1=',X1:8:3,' X2=',X2:8:3); End; Readln; End.

Cấu Trúc Rẽ Nhánh Trong C

2

int

main

()

3

{

4

int

a

=

5

;

6

printf

(

“%d la so duong

n

,

a

);

7

}

8

if

(

a

<

0

)

{

9

printf

(

“%d la so am

n

,

a

);

10

printf

(

“a nho hon 0”

);

11

}

12

return

0

;

13

}

3

else

2

int

main

()

{

3

int

a

=

5

;

6

else

{

8

printf

(

“%d khong la so duong

n

,

a

);

9

}

10

return

0

;

11

}

5

else

2

int

main

()

{

3

int

a

=

5

;

4

printf

(

“Nhap so nguyen a: “

);

5

scanf

(

“%d”

,

&

a

);

6

8

printf

(

“a la so duong

n

);

9

else

if

(

a

<

0

)

10

printf

(

“a la so am

n

);

11

else

12

f

(

“a = 0”

);

13

return

0

;

14

}

4

….

6

}

• Khi một cấu trúc rẽ nhánh switch được thực thi, chương trình sẽ tính toán giá trị của biểu thức. Kết quả thu được phải là kiểu nguyên (ta có thể ép kiểu cho nó. Xem Toán tử trong C để biết cách ép kiểu). Tiếp đó nó so sánh kết quả thu được với các giá trị 1,2… , khi tìm thấy một giá trị bằng với kết quả thu được ở trên, nó thực hiện cách lệnh từ sau dấu : tương ứng cho tới cuối cấu trúc switch hoặc tới khi bắt gặp lệnh break;

2

int

main

()

{

3

int

chuSo

;

4

printf

(

“Nhap chu so: “

);

5

scanf

(

“%d”

,

&

chuSo

);

6

switch

(

chuSo

)

{

7

case

0

:

8

printf

(

“Khong”

);

9

break

;

10

case

1

:

11

printf

(

“Mot”

);

12

break

;

13

case

2

:

14

printf

(

“Hai”

);

15

break

;

16

case

3

:

17

printf

(

“Ba”

);

18

break

;

19

case

4

:

20

printf

(

“Bon”

);

21

break

;

22

case

5

:

23

printf

(

“Nam”

);

24

break

;

25

case

6

:

26

printf

(

“Sau”

);

27

break

;

28

case

7

:

29

printf

(

“Bay”

);

30

break

;

31

case

8

:

32

printf

(

“Tam”

);

33

break

;

34

case

9

:

35

printf

(

“Chin”

);

36

break

;

37

default

:

38

printf

(

“Khong phai chu so!”

);

39

}

40

return

0

;

41

}

Bài 7: Cấu Trúc Rẽ Nhánh Trong Python

Chào các bạn! Các bạn đang xem loạt bài thuộc khóa học lập trìnhPython miễn phí do tổ chức. Rất vui được gặp lại các bạn ở bài 7.

#coding: utf-8 print "Đây là khối lệnh thứ nhất" print "Nó nằm trực tiếp từ đầu dòng" print "Đây là khối lệnh thứ hai" print "Nó được lùi vào 1 tab so với khối lệnh thứ nhất" print "Nó có thể coi là khối lệnh con của khối lệnh thứ nhất" print "Đây là khối lệnh thứ ba", print "Nó được lùi vào 1 khoảng trắng so với khối lệnh thứ hai" print "Nó có thể coi là khối lệnh con của khối lệnh thứ hai"

Điều kiện sẽ xác định xem có thực hiện khối lệnh con của if hay không. Điều kiện sẽ được trả về giá trị logic True hoặc False. Cách thức thực hiện của IDE sẽ là:

Kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện trả về giá trị đúng thì thực hiện khối lệnh con ngay sau if, nếu điều kiện sai kiểm tra tiếp có else hay không, nếu có else sẽ thực hiện tiếp khối lệnh con sau else, còn không có else sẽ chuyển tiếp sang lệnh tiếp theo.

Cú pháp của câu lệnh if ….. elif: . . else:

thang = int(raw_input('Nhap vao thang nay (0 < thang < 13): ')) nam = int(raw_input('Nhap vao nam nay (0 < nam): ')) if thang in [1,3,5,7,8,10,12]: print "Thang %s nam %s co 31 ngay." % (thang,nam) elif thang in [4,6,9,11]: print "Thang %s nam %s co 30 ngay." % (thang,nam) else: print "Thang hai nam %s co 29 ngay." % nam else: print "Thang hai nam %s co 28 ngay." % nam

Viết chương trình nhập vào 3 cạnh của tam giác, sau đó đưa ra xem đó là tam giác thường, vuông, cân, đều, vuông cân hay đó không phải là 3 cạnh của tam giác.

Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính bậc nhất hai ẩnax + by = cdx + ey = fvới các hệ số thực a, b, c, d, e, f được nhập vào từ bàn phím.

Xác định thứ của một ngày nào đó trong năm. Trong đó giá trị ngày, tháng, năm nhập vào từ bàn phím. In kết quả ra màn hình theo dạng: Ngày 19/5/2010 là ngày thứ sáu.

Cấu Trúc Lệnh Rẽ Nhánh If Else Trong C#

đây là bài viết về lệnh rẽ nhánh IF nếu các bạn chưa có kiến thức về các lệnh vào ra và lệnh gán thì các bạn có thể tham khảo TẠI ĐÂY để có thể nắm chắc hơn kiến thức trong bài này

chúng ta sẽ đi vào phần lý thuyết với cấu trúc rẽ nhánh if else sau đây:

Cấu trúc này được dùng khi một lệnh hay một khối lệnh chỉ được thực hiện khi một điều kiện nào đó thoả mãn. Dạng của nó như sau: if (condition) statement trong đó condition là biểu thức sẽ được tính toán. Nếu điều kiện đó là true, statement được thực hiện. Nếu không statement bị bỏ qua (không thực hiện) và chương trình tiếp tục thực hiện lệnh tiếp sau cấu trúc điều kiện. Ví dụ, đoạn mã sau đây sẽ viết x is 100 chỉ khi biến x chứa giá trị 100:

if (x < 0) printf("x is negative"); else printf( "x is 0");

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system(“pause”) or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) { int a,b; scanf(“%d”,&a); printf(“n Xin Moi ban nhap b: “); scanf(“%d”,&b); if (0==a%b) { printf(“nn A co chia het cho B”); } else { printf (“nn A khong chia het cho B”); }

printf(“nnn”); system(“pause”); return 0; }

dịch : Viết một chương trình để chấp nhận 2 con số và cho biết các sản phẩm của hai số là bằng hoặc lớn hơn 1000.

– nhập vào 2 số a và b

– tính tổng 2 số

– so sánh tổng với 1000

– nếu lớn hơn hoặc bằng hiện kết quả tổng a + b lớn hơn 1000

– nếu nhỏ hơn thì hiện kết quả a + b nhỏ hơn 1000

– tính tích 2 số

– so sánh tích với 1000

– nếu lớn hơn 1000 thì hiện kết quả tích a * b lớn hơn 1000

– nếu nhỏ hơn 1000 thì

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system(“pause”) or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {

int a,b; printf(“A = “); scanf(“%d”,&a); printf(“B = “); scanf(“%d”,&b);

printf(“nnn”);

{ printf(“tong %d + %d = %d lon hon hoac bang 1000”,a,b,a+b); } else { printf(“tong %d + %d = %d be hon 1000”,a,b,a+b); }

printf(“nnn”);

{ printf(“tich %d x %d = %d lon hon hoac bang 1000”,a,b,a*b); } else { printf(“tich %d x %d = %d be hon 1000”,a,b,a*b); }

printf(“nnn”); system(“pause”); return 0; }

If the difference is not equal to any of the values entered, display the following message:

Difference is not equal to any of the values entered

dịch. Viết một chương trình để chấp nhận 2 con số. Tính toán sự khác biệt giữa hai giá trị. Nếu sự khác biệt bằng bất kỳ giá trị nhập vào ban đầu, sau đó hiển thị thông báo sau:

Nếu sự khác biệt là không bằng bất kỳ giá trị nhập vào, hiển thị thông báo sau:

Sự khác biệt là không bằng bất kỳ giá trị được nhập

– khai báo 3 biến nguyên a,b,c:

– nhập và đọc 2 số a và b là số bị trừ và số trừ:

– gán c = a – b:

– so sánh c với a

– nếu c bằng a thì in ra ta có c = a

– nếu không thì so sánh c với b

– nếu c= b thì kết luận c=b

– nếu không c không bằng a cũng không bằng b

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system(“pause”) or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) { int a,b,c; printf (“Vao so thu nhat a = “); scanf(“%d”,&a); printf(“vao so thu 2 b = “); scanf(“%d”,&b); c = a – b; if (c == a) { printf(“ta co c = a = a – b = %d”,c); } else { if (c == b) { printf (“ta co c = b = a -b = %d “,c); } else { printf (“ta co c = %d khac a khac b”,c); }

} printf(“nnn”); system(“pause”); return 0; }

Grade Allowance A 300 B 250 Others 100

Calculate the salary at the end of the month. (Accept Salary and Grade from the user )

4. Công ty Montek cho phụ cấp cho nhân viên của mình tùy thuộc vào lớp của mình như sau:

Grade Allowance A 300 B 250 Others 100

Tính lương vào cuối tháng. (Chấp nhận lương và hạng từ người sử dụng)

Phân tích từng bước:

– nhập vào i là số grade

– xét i == a

– nếu đúng thì in ra 300

– nếu sai xét i==b

– nếu đúng in ra 250

– nếu sai in ra 100

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system(“pause”) or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) { printf (” what grade (a,b or c): “); char i; scanf(“%c”,&i); if (i == ‘a’) { printf(“Allowance = 300”); } else{ if (i == ‘b’) { printf(“Allowance = 250”); } else { printf(“allwance = 100”); } }

printf(“nnn”); system(“pause”); return 0; }

If marks < 35 – grade E 5. Viết chương trình để đánh giá các lớp của một học sinh vì các khó khăn sau đây

Phân tích từng bước:

– khai báo biến số nguyên i

– vào i

– nếu đúng in ra mark = A

– nếu đúng in ra mark = B

– nếu đúng in ra mark = C

– nếu đúng in ra mark = D

– nếu sai in ra mark = E

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system(“pause”) or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {

printf (“Mark = “); int i; scanf(“%d”,&i); { printf(” grade A”); } else { { printf(“grade B”); } else { { printf(“grade C”); } else { { printf (“grade D”); } else { printf (“grade E”); } } } } printf(“nnn”); system(“pause”); return 0; }

Kết luận: đây là lý thuyết và những bài tập về lệnh rẽ nhanh if else… cũng rất khó để hiểu được nhưng khi đã hiểu thì lại cảm thấy rất dễ 🙂 mong các bạn sau khi đọc xong bài của mình sẽ nắm được bài học 1 cách tốt nhất