Xu Hướng 11/2022 # Reported Speech — Tiếng Anh Lớp 8 / 2023 # Top 19 View | Nhatngukohi.edu.vn

Xu Hướng 11/2022 # Reported Speech — Tiếng Anh Lớp 8 / 2023 # Top 19 View

Bạn đang xem bài viết Reported Speech — Tiếng Anh Lớp 8 / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Nhatngukohi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

CÂU TƯỜNG THUẬT

Câu tường thuật (câu gián tiếp) là câu dùng để thuật lại nội dung của lời nói trực tiếp

a.

Nếu

động từ của mệnh đề tường thuật dùng ở thì hiện tại

thì khi đổi sang

câu gián tiếp ta chỉ đổi ngôi; không đổi thì của động từ và trạng từ.

Ex: She says: “I am a teacher.”

      She says that she is a teacher.

Ex: “I am writing a letter now” Tom says.

      Tom says that he is writing a letter now.

b. Nếu động từ của mệnh đề tường thuật dùng ở thì quá khứ thì khi chuyển sang câu gián tiếp ta đổi ngôi, thì của động từ, trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn.

I. Thay đổi ngôi (Đại từ nhân xưng, Đại từ sở hữu và Tính từ sở hữu)

1. Ngôi thứ nhất: dựa vào chủ từ của mệnh đề tường thuật; thường đổi sang ngôi thứ ba

I → He / She          me →   him / her           my → his / her

We → They            us → them                    our → their

Ex: He said: “I learned English.”

→ He said that he had learnt English.

Ex: She said to me, “My mother gives me a present.”

→  She told me that her mother gave her a present.

2. Ngôi thứ hai: (You, your)

– Xét ý nghĩa của câu và đổi cho phù hợp, thường đổi dựa vào túc từ của mệnh đề tường thuật

Ex: Mary said: “You are late again.”

 → Mary said that you were late again.

Ex: “I will meet you at the airport”, he said to me.

→  He told me that he would meet me at the airport.

3. Ngôi thứ ba (He / She / Him / Her / His / They / Them / Their): giữ nguyên, không đổi

II. Thay đổi về thì trong câu:

DIRECT

INDIRECT

Simple present V1 /Vs(es) Simple past V2/ V-ed

Present progressive am/ is/ are + V-ing Past progressive was/ were + V-ing

Present perfect have / has + P.P Past perfect had + P.P

Present perfect progressive have / has been +V-ing Past perfect progressive had been + V-ing

Simple past V2 / -ed Past perfect had + P.P

Past progressive was / were + V-ing Past perfect progressive had been + V-ing

Simple future will + V1 Future in the past would + V1

Future progressive will be + V-ing Future progressive in the past would be + V-ing

Modal Verb

can May Must have/has to

Modal Verb in the Past

could Might Had to Had to

III. Thay đổi các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn:

DIRECT INDIRECT

Now/ Here/ This Then/ There/ That

These Those

Today That day

Yesterday The day before / the previous day

Last year The year before / the previous year

Tonight

That night

Tomorrow The following day / the next day/ the day after

Next month The following month / the next month

Ago before

The day before yesterday Two day before

The day before tomorrow Two day after

CÁC THAY ĐỔI CỤ THỂ CHO TỪNG LOẠI CÂU TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP

1. COMMANDS / REQUESTS (Câu mệnh lệnh, câu đề nghị)

 – Mệnh lệnh khẳng định:

   Direct:             S + V + O: “V1 + O …”

   Indirect:          S + asked / told + O + to-inf + ….

Ex: He said to her: “Keep silent, please.”

→ He told her to keep silent.

“Wash your hands before having dinner, Lan.” the mother said.

→ The mother told Lan to wash her hands before having dinner.

– Mệnh lệnh phủ định:

Direct:                 S + V + O: “Don’t + V1 + …”

Indirect:              S + asked / told + O + not + to-inf ….

Ex: “Don’t forget to phone me this afternoon,” he said.

→ He reminded me to phone him that afternoon.

The teacher said to the students: “Don’t talk in the class.”

→ The teacher told the students not to talk in the class.

Ex: The doctor said to his patient: “Do exercise regularly.”

2. STATEMENT (Câu trần thuật)

Direct:            S + V + (O) : “clause”

Indirect:         S + told / said + (O) + (that) + clause

Note: said to → told

Ex: Tom said, “I want to visit my friend this weekend.”

→ Tom said (that) he wanted to visit his friend that weekend.

She said to me, “I am going to Dalat next summer.”

→ She told me (that) she was goingto Dalat the following summer.

3. QUESTIONS (Câu hỏi)

a.      Yes – No question

Direct:           S + V + (O) : “Aux. V + S + V1 + ….?”

Indirect:        S + asked + O + if / whether + S + V + ….

Ex: He asked: “Have you ever been to Japan, Mary?”

→ He asked Mary if / whether she had ever been to Japan.

“Did you go out last night, Tan?” I asked

→ I asked Tan if / whether he had gone out the night before.

b.      Wh – question

        Direct:           S + V + (O): “Wh- + Aux. V + S + V1 +  …?”

        Indirect:        S + asked + O + Wh- + S + V + ….

Ex: “How long are you waiting for the bus?” he asked me.

→ He asked me how long I was waiting for the bus.

4. DANH ĐỘNG TỪ (V-ING) TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP

Khi lời nói trực tiếp là lời đề nghị , chúc mừng, cảm ơn, xin lỗi, …động từ tường thuật cùng với danh động từ (V-ing) theo sau nó thường được dùng để chuyển tải nội dung lời nói trên.

a.      Reporting Verb + V-ing + ….

Deny (phủ nhận), admit (thừa nhận), suggest (đề nghị), regret (nuối tiếc), appreciate (đánh giá cao, cảm kích)

Ex: Peter said: “I didn’t steal the painting.”

→ Peter denied stealing the painting.

“Why don’t we go out for a walk?” said the boy.

→    The boy suggested going out for a walk.

b.      Reporting Verb + (Someone) + Preposition + V-ing + ….

–          thank someone for                 (cám ơn ai về ….)

–          accuse someone of                (buộc tội ai về …)

–          congratulate someone on      (chúc mừng ai về ….)

–          warn someone against          (cảnh báo ai về ….)

–          dream of                                (mơ về …)

–          object to                                (chống đối về ….)

–          apologize someone for         (xin lỗi ai về …)

–          insist on                                (khăng khăng dòi …)

–          complain about                     (phàn nàn về ….)

Ex: “I’m happy to know that you win the game. Congratulations!”, Jim said to Mary.

→    Jim congratulated Mary on winning the game.

Daisy said: “Thank you for helping me”

→     Daisy thanked me for helping her.

Note:

1. Why don’t you / Why not / How about   →  suggested + (someone) + V-ing …

Ex: “Why don’t you send her some flowers?” he said.

→ He suggested me sending her some flowers.

2. Let’s  →  suggested + V-ing …

    Let’s not →  suggested + not + V-ing …

Ex: “Let’s meet outside the cinema,” he said.

→ He suggested meeting outside the cinema.

She said: “Let’s not talk about that problem again.”

→ She suggested not talking about that problem again.

3. Shall we / It’s a good idea    →  suggested + V-ing …

Ex: “It’s a good idea to go for a picnic this weekend,” she said.

→ She suggested going for a picnic that weekend.

5. ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU (TO-INFINITIVE) TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP

Khi lời nói gián tiếp là một lời đề nghị, mệnh lệnh, ý định, lời hứa, lời yêu cầu, …động từ tường thuật cùng với động từ nguyên mẫu theo sau nó thường được dùng để chuyển tải nội dung lời nói này.

a. Reporting Verb + To-inf …

– agree                                      demand (đòi hỏi)                     guarantee (bảo đảm)

– hope                                       promise                                  swear (thề)

– threaten (đe dọa)   volunteer     offer (đưa ra đề nghị)

– refuse             consent (bằng lòng)                 decide

Ex: “I will give you my book if you need it,” said my friend.

         → My friend offered to give me her book if I needed it.

b. Reporting Verb + Object + To-inf …

– expect (mong đợi)                    instruct (hướng dẫn)               invite (mời)

– order (ra lệnh)                          persuade (thuyết phục)            recommend (khuyên)

– remind (nhắc nhở)                    encourage (cổ vũ)                    tell (bảo)

– urge (thúc giục)                        warn (cảnh báo)                      want (muốn, mong muốn)

Ex: “Don’t forget to lock the door,” I said to my sister.

→  I reminded my sister to lock the door.

Ann said: “Come to my place whenever you are free.”

→ Ann invited me to come to her place whenever I was free.

Note:

1. Lời đề nghị: Would you / Could you / Will you / Can you     →   asked + someone + to-inf Would you mind / Do you mind + V-ing     →    asked + someone + to-inf

Ex: “Can you read the instructions again?” she said.

      → She asked me to read the instructions again.

He said: “Would you mind opening the door, please?”

       → He asked me to open the door.

===========================

Các trường hợp không đổi thì

– Sự thật, sự việc luôn luôn đúng:

“The earth moves round the sun” he said.

They said: “Sai Gon is busier than Hanoi ”

Lưu ý: không dùng say + somebody mà dùng tell + somebody hay say something to somebody.

“If I were you, I would leave here” he said.

– Wish + past simple/ past perfect:

“I wish I lived in Da Nang”, he said.

– Cấu trúc “it’s time somebody did something”:

“It’s time he woke up”, she said.

– Would/ should/ ought to/ had better/ used to không chuyển:

“ You’d better work hard” he said

Các cách chuyển đổi cơ bản

A. Say that + a statement

“All right, I’ll help you” he said.

“ Oh, no, I won’t come to your party”, he said.

“I’ll look for the cat for you tomorrow if you like” he said.

“I’ll visit your parents when I arrive there”, he said

“I’ll sell the TV set if you keep on watching it all day”, said the father

B. Say that + a statement

“You stole the jewels” said the inspector

“I’ve made the wall dirty” said one student.

“I’m sorry I’m late” she said.

“No, we didn’t enter the garden” said the boy.

“Certainly, I’ll buy that car for you”, said he.

“I’ve finished all my homework”, he said to me.

“I’m going to Hanoi tomorrow”, he said.

invite, order, tell, warn, remind…

“You’d better hurry”, he said.

“Post the letter for me, will you?”he said.

“Make another try, please”, he said.

“Don’t drive too fast”, he said.

“Remember to close the door”, he said.

“Don’t forget to come at 6 a.m tomorrow”, he said.

F. Questions in indirect speech

– Thời, đại từ, tính từ sở hữu, trạng từ chuyển như ở câu tường thuật.

“Are you absent from your classes today?” he asked.

where, when, why, how: Các từ để hỏi trên sẽ được giữ nguyên trong câu gián tiếp:]

“Where do you often meet your friends?” she said.

• About future event (sự kiện trong tương lai)

“Shall we attend the meeting tomorrow”, she said.

“Shall I read it, mother?” he said.

• Offer to do something

“Shall we bring you some new books?” she said.

• Suggest to do something

“Shall we go to the cinema tonight”, he said.

ask, told.

“ Will you come to my party tomorrow?” he said.

“Could you get ready at 6p.m tonight?” he said.

“Would you like some cigarettes?” he said.

“Will you shut your mouth?” he said.

(nếu bao gồm cả người nói thực hiện hành động)

hiện hành động)

“Let’s go to the cinema tonight”, he said.

“Let’s eat out tonight” said the mother.

“Yes, let’s” said the son.

“No, let’s not” said the father.

“I must finish my work tomorrow”, he said.

“Must you go soon?” she said.

L. Câu cảm thán trong lời nói gián tiếp

• What + a + noun! /how + adj

“How beautiful the picture is”, he said.

“What a dirty kitchen!” she said.

“How wonderful”, he said.

“Have you finished your homework?”he said

“Yes”, she said

“Are you ready for the exam?” he said.

“No”, she said.

“Would you like to have dinner with me tonight?”, he said. “thank you, I’d love to” she said.

———————–

Bài tập: Chuyển những câu sau sang gián tiếp.

1. “Shall I help you with the exercises?” he said.

2. “Shall we give him a birthday cake?” he said.

3. “Could I leave early on Friday?” he said.

4. “Where shall we meet tonight?” she said.

5. “Will you have a drink?” he said.

6. “How far is it from here to college?” he said.

7. “Do you often have breakfast at 6.30 a.m?” he said

8. “Don’t swim too far, boys” she said.

9. “Do come in and have a drink” he said.

10. “Remember to wake me up” she said.

11. “If I were you, I would learn English”, she said.

12. “Why don’t we go camping this Sunday?” he said.

13. “Would you like to come to my birthday party next Sunday?” she said.

14. “Let’s have a talk on the new film”, he said.

15. “ Shall I do the cleaning up for you?” he said.

16. “What a clever boy!” she said.

17. “How ugly!” he said.

18. “Did you prepare your meal?” he said. “No” I said.

19. “Happy birthday”, he said.

20. “Take your seat”, he said. “thank”, I said.

Câu Trực Tiếp, Câu Gián Tiếp (Reported Speech) Trong Tiếng Anh Cần Biết / 2023

I. Khái niệm Câu trực tiếp, Câu gián tiếp trong tiếng Anh

Câu tường thuật là câu thuật lại lời nói trực tiếp.

Lời nói trực tiếp (direct speech): là nói chính xác điều người nào đó diễn đạt (còn gọi là trích dẫn). Lời của người nói sẽ được đặt dưới dấu ngoặc kép.

Ví dụ: She said, “The exam is difficult”. “The exam is difficult” là lời nói trực tiếp hay câu trực tiếp

Lời nói gián tiếp – câu tường thuật (indirect speech): Là thuật lại lời nói của một người khác trong dạng gián tiếp, không sử dụng dấu ngoặc kép.

II. Phân Biệt Câu Trực Tiếp – Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​Ví dụ: “I love shopping”, she said.

​Câu gián tiếp (indirect/reported speech) là câu tường thuật lại lời nói của người khác theo ý của người tường thuật mà ý nghĩa không thay đổi.

​Ví dụ: She said that she loved shopping.

1. Câu Trực Tiếp Trong Tiếng Anh

Câu trực tiếp (direct speech) là câu nói trực tiếp của người nói được người viết trích dẫn lại nguyên văn và thường được để dưới dấu ngoặc kép.

Lan said ,”I don’t like coffee” Lan nói, “tôi không thích cà phê”

Nam said,”I want to go home” Nam nói, “tôi muốn đi về nhà”

Trên 2 ví như trên ta thấy dưới dấu ngoặc kép là lời nói trực tiếp của Lan và Nam và nó được trích dẫn lại một cách nguyên văn

2. Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​Để chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp, chúng ta chỉ cần ghép nội dung tường thuật vào sau động từ tường thuật và thực hiện những biến đổi sau:

a. Cách Sử Dụng Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​Nếu động từ tường thuật (reporting verb) của câu tại thì quá khứ thì phải lùi động từ chính về quá khứ một bậc khi chuyển từ lời nói trực tiếp (direct speech) sang lời nói gián tiếp (indirect/reported speech) theo quy tắc sau:

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Hiện tại tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn

Hiện tại hoàn thành

Quá khứ hoàn thành

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ đơn

Quá khứ hoàn thành

Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Tương lai đơn giản

Tương lai đơn trong quá khứ (would/shoud)

Tương lai gần

Tương lai gần trong quá khứ (was/were going to)

Tương lai tiếp diễn

Tương lai tiếp diễn trong quá khứ

Tương lai hoàn thành

Tương lai hoàn thành

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

Tương lai hoàn thành tiếp diễn trong quá khứ

​Một số trường hợp đặc biệt không lùi thì khi chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp:

​​2. Nếu động từ tường thuật (reporting verb) chia ở các thì hiện tại: chúng ta giữ nguyên thì của động từ chính và các trạng từ chỉ nơi chốn cũng như trạng từ chỉ thời gian trong câu trực tiếp khi chuyển sang gián tiếp.

​Ví dụ:

​​He says: “I’m going to New York next week.”

​​He says he is going to New York next week.

​3. ​Câu điều kiện loại II và III

Ví dụ:

​”If I were you, I would leave here” he said.

​He said that if he were me, he would leave there.

4. Wish + past simple/ past perfect

Ví dụ:

​”I wish I lived in Da Nang”, he said.

​He said he wished he lived in Da Nang.

5. Cấu trúc “it’s time somebody did something”

​Ví dụ:

​”It’s time he woke up”, she said.

​She said it was time he woke up.

​​6. Would/ should/ ought to/ had better/ used to không chuyển

​Ví dụ:

​”You’d better work hard” he said

​He said that I had better work hard.

b. Biến Đổi Đại Từ, Tân Ngữ Và Tính Từ Sở Hữu

​c. Biến Đổi 1 Số Động Từ Khuyết Thiếu

​d. Biến Đổi Một Số Trạng Từ Chỉ Thời Gian, Nơi Chốn

3. Câu Trần Thuật Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​ Khi biến đổi câu trần thuật từ trực tiếp sang gián tiếp, chúng ta dùng một số động từ tường thuật: say (that), tell sb (that)

​Thực hiện một số biến đổi thiết yếu về đại từ, tân ngữ, tính từ sở hữu,…và lùi thì nếu động từ tường thuật chia tại thì quá khứ.

S + said /said to sb that/ told sb that + Clause

​Ví dụ:

​”I am going to buy this house next month”, she said.

​She said that she was going to buy that house the following month.

​”I am going to buy this house next month”, she said.

​She said that she was going to buy that house the following month.

✎ GỢI Ý: Một số bài viết có thể bạn sẽ quan tâm:

4. Câu Hỏi Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​ Động từ tường thuật sử dụng: ask, wonder, want to know

​Thêm if/whether sau động từ tường thuật

S + asked (sb) / wondered / wanted to know + if/whether + Clause

Ví dụ:

​”Do you love camping?, Nam asked.

​Nam asked me if I loved camping.

​ Chú ý: Nếu trong câu trực tiếp có từ “or not” thì trong câu gián tiếp bắt buộc dùng “whether”.

​Ví dụ:

​”Does Lan like apple or not?”, he asked.

​He wondered whether Lan liked apple or not.

​ Câu Hỏi Wh-Questions:

​Động từ tường thuật thường sử dụng: ask, wonder, want to know

​Sau động từ tường thuật là từ để hỏi và mệnh đề (lùi thì nếu cần thiết) không đảo ngữ

S+ asked (sb) / wondered/ wanted to know + Wh-word + S+ V (thì)

​Ví dụ:

​”How do you go to school?”, my teacher asked.

​My teacher wanted to know how I went to school.

​ 5. Câu Mệnh Lệnh Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​Khẳng định:

S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O + to V

​Ví dụ:

​”Turn down the music, please.”, he said.

​He told us to turn down the music

​Phủ định:

S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O + not + to V

​Ví dụ:

​​”Don’t smoke in this room.”, she said to Nam.

​She told Nam not to smoke in that room.

Khi câu trực tiếp mang nghĩa ra lệnh, ta dùng động từ tường thuật order:

order sb to do st

​He said to me angrily: “Go out!”

​He ordered me to go out.

​ 6. Một Số Trường Hợp Đặc Biệt Của Câu Gián Tiếp

​Đôi khi, tùy vào sắc thái ý nghĩa của câu trực tiếp mà ta sẽ chọn động từ tường thuật phù hợp (ngoài ask, tell), các động từ tường thuật chia làm 2 nhóm chính:

​Câu gián tiếp có động từ tường thuật đi với to V

​Offer to V: đề nghị giúp đỡ ai cái gì

​Advise sb to V: khuyên ai làm gì

​Invite sb to V: mời ai làm gì

​Remind sb to do st: Nhắc nhở ai làm gì

​Warn sb to V: cảnh cáo ai làm gì

​Câu gián tiếp có động từ tường thuật đi với Ving

​Apologize (to sb) for st/ doing st: xin lỗi (ai) về điều gì/ vì đã làm gì

​Accuse sb of st/ doing st: Buộc tội ai về điều gì/ vì đã làm gì

​Suggest Ving: gợi ý làm gì

​Ngoài ra:

​Exclaim that: khen ngợi = compliment sb on st: khen ai về cái gì

​Explain that: giải thích rằng

III. Nguyên tắc cần nhớ khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp

Đổi ngôi, đổi tân ngữ

Lùi thì

Đổi cụm từ chỉ thời gian, nơi chốn

Cụ thể như sau:

IV. Cách chuyển đổi câu trực tiếp thành gián tiếp trong tiếng Anh

1. Quy tắc chuyển từ lối nói trực tiếp sang gián tiếp: lùi một thời

2. Các chuyển đổi khác:

Đại từ nhân xưng:

(tân ngữ và tính từ sở hữu chuyển theo nhân xưng chủ ngữ)

Trạng từ chỉ nơi chốn: Trạng ngữ chỉ thời gian:

3. Các trường hợp không đổi thì

Sự thật, sự việc luôn luôn đúng:

Câu điều kiện loại II và III:

Wish + past simple/ past perfect:

Cấu trúc “it’s time somebody did something”:

Would/ should/ ought to/ had better/ used to không chuyển:

4. Các cách chuyển đổi cơ bản

“Let’s eat out tonight” said the mother.

“Yes, let’s” said the son.

Câu cảm thán trong lời nói gián tiếp

What + a + noun/how + adj

“Have you finished your homework?”he said

“Are you ready for the exam?” he said.

✎ GỢI Ý: Một số bài viết có thể bạn sẽ quan tâm

V. Bài Tập Về Câu Trưc Tiếp và Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

Bài 1: Chuyển các câu sau sang câu gián tiếp

He said, “I like this song.”

“Where is your sister?” she asked me.

“I don’t speak Italian,” she said.

“Say hello to Jim,” they said.

“The film began at seven o’clock,” he said.

“Don’t play on the grass, boys,” she said.

“Where have you spent your money?” she asked him​.

“I never make mistakes,” he said.

“Does she know Robert?” he wanted to know.

“Don’t try this at home,” the stuntman told the audience.

“I often have a big hamburger.”, Benjamin says.

“If I were you, I’d stop taking tranquizllers. They won’t be good for you health in the long run,” I said.

Frank: “How much pocket money does Lisa get?”

“Don’t touch that wire, will you,” said the mother.

Patricia: “My mother will celebrate her birthday next weekend.”

“I’m sorry I’m late,” he said.

“Shall I do the cleaning up for you?” he said.

“If I were you, I would buy that book “, she said.

“Why don’t we go to the cinema tonight?” he said.

“Would you like to come to my birthday party next Saturday?” she said.

“Let’s go swimming this Sunday”, he said.

” Shall I carry the bag for you?” he said.

“What a beautiful dress!” she said.

“How ugly!” he said.

“Remember to lock the door” she said.

Đáp án

He said he liked that song.

She asked me where my sister was.

She said that she didn’t speak Italian.

They asked me to say hello to Jim.

He said the film had began at seven o’clock.

She told the boys not to play on the grass.

She asked him where he had spent his money.

He said he never made mistakes.

He wanted to know if she knew Robert.

Benjamin says that he often has a big hamburger.

Frank asked how much pocket money Lisa got.

The mother warned the child not to touch the wire.

Patricia said that her mother would celebrate her birthday the following weekend.

He apologized for being late.

He offered to do the cleaning up for me.

He suggested going to the cinema that night.

She invited me to come to her birthday party the following Saturday.

He suggested going swimming that Sunday.

He offered to carry the bag for me.

She complimented me on my beautiful dress.

He said/exclaimed that it was ugly.

She reminded me to lock the door.

Bài 2: Viết lại các câu sau

1. “Where is my umbrella?” she asked.

She asked……………………………………… ………………….

2. “How are you?” Martin asked us.

Martin asked us………………………………………… ……………….

3. He asked, “Do I have to do it?”

He asked……………………………………… ………………….

4. “Where have you been?” the mother asked her daughter.

The mother asked her daughter…………………………………… …………………….

5. “Which dress do you like best?” she asked her boyfriend.

She asked her boyfriend………………………………….. ……………………..

6. “What are they doing?” she asked.

She wanted to know………………………………………. …………………

7. “Are you going to the cinema?” he asked me.

He wanted to know………………………………………. …………………

8. The teacher asked, “Who speaks English?”

The teacher wanted to know………………………………………. …………………

9. “How do you know that?” she asked me.

She asked me………………………………………… ……………….

10. “Has Caron talked to Kevin?” my friend asked me.

My friend asked me………………………………………… ……………….

Đáp án

She asked where her umbrella was.

Martin asked us how we were.

He asked if he had to do it.

The mother asked her daughter where she had been.

She asked her boyfriend which dress he liked best.

She wanted to know what they were doing.

He wanted to know if I was going to the cinema.

The teacher wanted to know who spoke English.

She asked me how I knew that.

My friend asked me if Caron had talked to Kevin.

Nguồn: www.tuhocielts.vn

Chuyên Đề 3: Câu Gián Tiếp (Reported Speech) / 2023

CÂU GIÁN TIẾP (REPORTED SPEECH) * PHẦN I: LÝ THUYẾT 1.Câu trực tiếp và câu gián tiếp (Direct and Reported speech):

Giống: Luôn có 2 phần: mệnh đề tường thuật và lời nói trực tiếp hay lời nói gián tiếp

Eg: Tom says, ” I go to college next summer “

MĐTT Lời nói trực tiếp

Tom says (that) he goes to college next summer

MĐTT Lời nói gián tiếp

Khác:

1.Direct speech: Là lời nói được thuật lại đúng nguyên văn của người nói. Được viết giữa dấu trích hay ngoặc kép và ngăn cách với mệnh đề tường thuật bởi dấu phẩy

eg: John said, “I like reading science books”

The teacher said, “I’ll give you a test tomorrow”

Reported speech / Indirect speech: Là lời nói được thuật lại với ý và từ của người thuật, nhưng vẫn giữ nguyên ý. Không bị ngăn cách bởi dấu phẩy hay dấu ngoặc kép, và luôn tận cùng bằng dấu chấm câu.

Eg: John said (that) he liked reading science books

The teacher said (that) he would give us a test the next day

B/ Các thay đổi trong câu gián tiếp

1.Thay đổi động từ tường thuật: Động từ tường thuật của lời nói trực tiếp phải được đổi phù hợp với nghĩa hoặc cấu trúc câu của lời nói gián tiếp

Eg: He said, “Do you like coffee?” à He asked me if I liked coffee

Chú ý: SAY TO: không bao giờ được dùng ở lời nói gián tiếp. (phải đổi bằng TELL + (O))

TELL: không bao giờ được dùng ở lời nói trực tiếp.

2. Thay đổi các ngôi ( đại từ, tính từ, đại từ sở hữu) theo tình huống của câu:

VD: Mr Nam said to Hoa, ” You take your book out and show it to me “

– Tình huống 1: Một người bạn của Hoa tường thuật với người bạn khác: Mr Nam told Hoa that she took her book out and showed it to him.

– Tình huống 2: Hoa tường thuật với một người bạn khác: Mr Nam told me that I took my book out and showed it to him

– Tình huống 3: Thầy Nam tường thuật với người khác: I told Hoa that she took her book out and showed it to me

a.Đổi NGÔI THỨ NHÌ (II) ra một ngôi nào đó để cùng một ngôi với đại từ tân ngữ trong mệnh đề chính

Indirect: She tells me that I am late today.

: -Nếu câu trực tiếp dùng ” say to” thì câu gián tiếp đổi thành” tell “

Ex: Direct: She says: “He is lazy”

Indirect: She says that he is lazy.

– now

– an hour ago

– today

– tonight

– yesterday

– tomorrow

– Yesterday morning/ afternoon

– Tomorrow morning

– the day before yesterday

– the day after tomorrow

– last year

– next month

then, at that time, at once, immediately

an hour before/an hour earlier

that day

that night

the day before/the previous day

the next day/the following day

the previous morning/ afternoon

the next/following morning

two days before

(in) two days’ time

the year before/the previous year

the month after/the following month

Eg: “Do you put the pen here?” he said à He asked me if I put the pen there

HERE cụm từ thích hợp tùy theo nghĩa:

Eg: She said to me, “You sit here” à She told me to sit next to her.

“Come here, John,” he said à He told John to come over him.

Các đại từ chỉ định:

THIS/ THESE + từ chỉ thời gian à THAT/THOSE

Eg: “They’re coming this evening,” he said. à He said (that) they were coming that evening

THIS/THESE + danh từ à THE

Eg: “Is this book yours?” said Mary à Mary asked me if the book was mine

THIS/THESE: chỉ thị đại từ à IT/ THEM

Eg: He said, “I like this” à He said (that) he liked it

Ann said to Tom, “Please take these into my room” à Ann asked Tom to take them into her room

4.Thay đổi thì của động từ Các trường hợp thay đổi thì:

Khi các động từ tường thuật (say, tell, ask…) ở thì quá khứ, động từ trong câu gián tiếp phải lùi về quá khứ một thì so với câu trực tiếp.

Simple Present: “I don’t know this man”

Present Continuous: “I’m working for a foreign company”

Present Perfect: “I’ve read a good book”

Present Perfect Continuous: “I have been writing my report”.

Simple Past: “I finished my assignment”

Simple Future: “I will do it later”

Modal Verbs:

“I can work late today”

“I may see her tonight”

“I must/have to go now”

Simple Past: He said he didn’t know that man

Past Continuous: He said he was working for a foreign company

Past Perfect: He said he had read a good book

Past Perfect Continuous: He said he had been writing his report

Past Perfect: He said he had finished his assignment

Future in the past: He said he would do it later.

Past forms of modals:

He said he could work late that day

He said he might see her that night

He said he had to go then

Các trường hợp không thay đổi thì: 1.Khi động từ tường thuật (say, tell, ask…) ở thì hiện tại đơn, tương lai đơn hay hiện tại hoàn thành:

Eg: He says, “I don’t know the answer to your question”

They’ll say, “We’ll buy a new house” à They’ll say (that) they will buy a new house

2. Khi động từ tường thuật (say, tell, ask…) ở thì quá khứ, động từ trong câu gián tiếp không đổi thì trong các trường hợp sau : – Tường thuật một sự thật hiển nhiên, một chân lý, định luật khoa học hay vật lý:

Eg: My teacher said, “Russia is the biggest country in the world”

à My teacher said that Russia is the biggest country in the world

He said, “health is more precious than gold” à He said (that) health is more precious than gold

– Được tường thuật ngay sau khi nói hay khi thuật lại sự kiện vẫn không đổi:

Eg: (In class): A: What did the teacher say?

B: He said (that) he wants us to do our homework

– Với MUST diễn tả lời khuyên:

Eg: “This book is very useful. You must read it”, Tom said to me.

– Khi động từ trong câu trực tiếp ở các thì: Past Continuous, Past perfect, Past Perfect Continuous, (nếu thì Simple Past đi kèm một thời gian cụ thể có thể không thay đổi thì).

Eg: He said, “I was eating when he called me” à He told me he was eating when she called him.

– Khi tường thuật mệnh đề ước muốn (wish): theo sau động từ WISH, WOULD RATHER, IF ONLY

Eg: He said, “I wish I were richer” à He told me he wished he were richer

She said, “I wish I had a good memory”à She said she wished she had a good memory

– Các câu điều kiện loại 2, 3 (câu điều kiện không thật)

Eg: He said, “If I had time, I would help you” à He said to me if he had time, he would help me

– Cấu trúc “It’s (high) time…”

Eg: He said, “It’s time we went” à He said it was time they went.

He said, “It’s time we changed our way of working” à He said (that) it was time they changed their way of working.

C/ Một số hình thức câu gián tiếp cơ bản Statements.

Form:

said that

S + said to + Obj + that + S + V + O.

told ( changed)

Direct: He said, ” I’ll lend you my book, Alice.”

Indirect: He told Alice that he would lend her his book.

2. Wh-questions:

S + asked + Obj + wh-word + S + V + O.

wanted to know ( changed)

Direct: She said, ” Where are you going now?”

Indirect: She asked Tom where he was going then.

3. Yes- No questions:

S + asked + Obj + If/ whether + S + V + O.

wanted to know ( changed)

Direct: She said, ” Do you go to school today, my son?”

Reported: She asked her son if he went to school that day.

4.Imperatives:

Direct: She said’ “Open the windows, please.”

Reported: She told me to open the windows.

Direct: He said, ” Don’t be late for school, Alice.”

Lời khuyên: – Had better, ought to, should, must

– Why don’t you + V?

– If I were you, I’d (not) + V…

Eg: “Why don’t you take a course in computer?” my teacher said to me.

Eg: “Would you like to have breakfast with me?” Tom said to me. à Tom invited me to have breakfast with him.

Tường thuật lời cảnh báo (warn) dùng cấu trúc: warn somebody (not) to do something

“Don’t touch the red buttons,” said the mom to the child. à The mom warns the child not to touch the red buttons

“Don’t forget to turn off the lights before leaving,” Sue told me à Sue reminded me to turn off the lights before leaving

“Go on, take part in the competition,” said my father à My father encouraged me to take part in the competition

“Do me a favor, please,” said the servant to his master à The servant begged/implored his master to do him a favor.

Lời đề nghị: – Shall I + V

– Would you like me + to V

– Let me + V

Eg: Mary said to Ann, “Shall I get you a glass of orange juice?” à Mary offered to get Anna a glass of orange juice.

“Shall I bring you some tea?” He asked à He offered to bring me some tea

Eg: “I’ll give the book back to you tomorrow,” he said à He promised to give the book back to me the next day.

“I’ll shot if you move,” said the robber à The robber threatened to shoot if I moved

4. Câu tường thuật với “gerund”

Các cấu trúc của câu tường thuật với danh động từ:

S + V + V-ing: admit, deny, suggest… S + V + preposition + V-ing: apologize for, complain about, confess to, insist on, object to, dream of, think of… S + V + O + preposition + V-ing: chúng tôi chúng tôi chúng tôi chúng tôi warn…about/against, chúng tôi chúng tôi prevent…from…

Eg: “I’ve always wanted to study abroad,” he said. à He’ s dreaming of studying abroad.

“It’s nice of you to give me some fruit. Thanks,” Ann said to Mary àAnn thanked Mary for giving her some fruit

“I’m sorry, I’m late,” Tom said to the teacher. à Tom apologized to the teacher for being late

“Shall we meet at the theater?” he asked à He suggested meeting at the theater.

EX1: Direct: She said:” What a lovely house!”

Indirect: She exclaimed that the house was lovely.

Ex2: Direct: He said to me: “Hello!. How is work?”

Indirect: He greeted me and asked me how work was.

Ex3: Direct: The little boy cried out: “Help me! Help me!”

Indirect: The little boy cried out for help.

Ex4: Direct: She said: ” My toothache is getting worse!”

Indirect: She complained that her toothache was getting worse.

She exclaimed that the dress was a lovely one.

She exclaimed with admiration at the sight of the dress.

6. Các hình thức hỗn hợp trong lời nói gián tiếp

She said, “Can you play the piano?” and I said “no”

Passive Voice — Tiếng Anh Lớp 8 / 2023

THỂ BỊ ĐỘNG

I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ CÂU CHỦ ĐỘNG SANG CÂU BỊ ĐỘNG

Ex: Active: Susan wrote a letter.

Passive:A letter was written by Susan.

      Active: He has bought some books.

     Passive: Some books have been bought (by him).

II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC ĐỘNG TỪ CỦA MỘT SỐ THÌ

TENSES

ACTIVE FORM

PASSIVE FORM

Simple present

V1 / Vs(es) Am / is / are + P.P

Present continuous Am / is / are + V-ing Am / is / are + being + P.P

Present perfect

Has / have + P.P Has / have + been + P.P

Simple past

V2 / V-ed Was / were + P.P

Past continuous

Was / were + V-ing Was / were + being + P.P

Past perfect

Had + P.P Had + been + P.P

Simple future

Will / shall + V0 Will / shall + be + P.P

Future perfect

Will/ shall + have + P.P Will / shall + have + been + P.P

Ex: People speak English all over the world. →   English is spoken all over the world.

      They built the museum in 1990.

→    The museum was built in 1990.

      Ann is washing the clothes.

→    The clothes are being washed by Ann.

      We have watched this film several times.

→   This film has been watched several times.

      She will give us another chance.

→   We will be given another chance.

They had made an announcement before I came.

→   An announcement had been made before I came.

Note:

– Nếu tân ngữ trong câu bị động chỉ sự vật, sự việc thì ta dùng giới từ with thay by Ex: Smoke filled the room. →    The room was filled with smoke.

– Trạng từ chỉ nơi chốn đứng trước by + O; trạng từ chỉ thời gian đứng sau by + O

III. CÁC DẠNG KHÁC TRONG CÂU BỊ ĐỘNG

1. Dạng động từ khiếm khuyết (Modal verbs)

        Modal verbs (can / may / should / ought to…) + be + P.P

Ex: We should encourage her to take that job.

→ She should be encouraged to take that job.

They ought to send us the application form.

→    The application form ought to be sent to us.

2. Dạng động từ nguyên mẫu: to be + P.P Ex: She wishes them to inform the news.

→ She wishes

to be informed

the news.

3. Dạng V-ing: being + P.P                             Ex: I like being invited to parties.

4. Dạng   câu có 2 túc từ S + V + Indirect O + Direct O Cách 1:      S + be + P.P + Direct O + by O Ex: My brother has bought   me    some English books.

           S                  V           In.O             D.O

→ I have been bought some English books by my brother.   Cách 2:       S + be + P.P + to / for + Indirect O + by O Ex: My brother has bought me some English books. →   Some English books have been bought for me by my brother.

     My friend told me an interesting story

→   An interesting story was told to me by my friend.

Note: –          Các động từ thường đi với giới từ to là: give, send, show, lend, promise, hand, pay, read, throw, wish, offer, … –          Các động từ thường đi với giới từ for là: buy, get, make, do, leave, save, …

 5. Dạng động từ chỉ ý kiến:say, think, report, believe, rumour, …

Active:      S + say / think + that + S2 + V2 + O2 … Passive:    – It + is / was + said / thought … + that + S2 + V2 + O2 …

– S2 + is / was/ are … + said / thought … + to-inf … (hành động trong 2 mệnh đề xảy ra đồng thời hoặc hành động 2 xảy ra sau)

                – S2 + is / was/ are … + said / thought … + to have + V3   (hành động 2 xảy ra trước)

                – S2 + is / was/ are … + said / thought … + to be + V-ing   (hành động 2 dùng thì tiếp diễn)

Ex: People said that he had left. → It was said that he had left. → He was said to have left.

Ex: They think he is a good doctor. → It is thought that he is a good doctor → He is thought to be a good doctor.

Ex: They said that John was living in London. → It was said that John was living in London. → John was said to be living in London.

Ex: They expect that the price of oil will go down next month. →   It is expected that the price of oil will go down next month. →   The price of oil is expected to go down next month.

6. Dạng nhấn mạnh (Cleft sentences):

It is / was + focus + who / that + be + P.P

Who: chỉ người

That: chỉ vật, nơi chốn, thời gian

Ex: They gave Mary a lot of presents. →   It was Mary who was given a lot of presents.

       My friend sends me

some flowers

.

→   It is some flowers that are sent to me by my friend.

 * Note:

– Get + P.P có thể dùng thay cho be + P.P trong một số trường hợp

Ex: She got impressed by his sincerity. → She was impressed by his sincerity.

7. Thể sai khiến, nhờ vả: Active:   S + have + O người + V1 + O vật

Acitive: S + get + O người + to-inf + O vật

Passive: S + have / get + O vật + V3 + (by + O người)

Ex: I had him repair my bicycle yesterday.

 → I had my bicycle repaired yesterday.

      I get her to make some coffee.

 → I get some coffee made (by her)

8. Động từ chỉ giác quan: see, watch, hear, look, taste,…

Active:   S + V + O + V1 / V-ing ..

Passive: S + be + V3 + to-inf / V-ing …

Ex: They saw her come in.

 → She was seen to come in.

They saw the lorry running down the hill.

 → The lorry was seen running down the hill.

9. Động từ let:

Active:    S + let + s.o + V1 … Passive: S + be + allowed + to-inf ..

Ex: He let me go.        → I was allowed to go.

10. Động từ make: Active:   S + make + s.o + V1 …

Passive: S + be + made + to-inf …

Ex: My mother made me clean the room.

   → I was made to clean the room.

11. Sau “There be” có thể dùng động từ nguyên mẫu dạng chủ động hoặc bị động

Ex: There is a lot of work to do / to be done. There are some letters to write / to be written.

Cập nhật thông tin chi tiết về Reported Speech — Tiếng Anh Lớp 8 / 2023 trên website Nhatngukohi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!